Uchwała Nr II/13/18

UCHWAŁA NR II/13/18

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego

 Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 9 ust. 2, art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Staroście Monieckiemu – Panu Błażejowi Buńkowskiemu wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:

1) zasadnicze w wysokości 4.700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100);

2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100);

3) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;

4) dodatek za wieloletnią pracę – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-11-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-12-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-12-04