Uchwała Nr II/12/18

UCHWAŁA NR II/12/18

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz § 41 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/219/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 4205) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się następujące Komisje Stałe Rady Powiatu w Mońkach:

1) Komisję Budżetu i Finansów;

2) Komisję Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;

3) Komisję Infrastruktury i Rozwoju Powiatu.

§ 2. Przedmiotem działania:

1) Komisji Budżetu i Finansów jest:

a)  opiniowanie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,

b) opiniowanie zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w trakcie roku budżetowego,

c)  rozpatrywanie sprawozdań z budżetu,

d) opiniowanie projektów uchwał związanych z gospodarką finansową powiatu,

e)  występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego przedmiotowego działania;

2) Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jest:

a)  opiniowanie projektów uchwał oraz innych dokumentów, w szczególności w zakresie:

- edukacji publicznej,

- promocji i ochrony zdrowia,

- pomocy społecznej,

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- polityki prorodzinnej,

- wspierania osób niepełnosprawnych,

- ochrony praw konsumenta;

- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;

- obronności,

b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego przedmiotowego działania;

3) Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu jest:

a) opiniowanie projektów uchwał oraz innych dokumentów, w szczególności w zakresie:

- transportu zbiorowego i dróg publicznych,

- geodezji, kartografii i katastru,

- gospodarki nieruchomościami,

- gospodarki wodnej,

- ochrony środowiska i przyrody,

- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

- współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw,

- współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- pozyskiwania środków pozabudżetowych,

- promocji powiatu,

- utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

- administracji architektoniczno-budowlanej,

- kultury fizycznej i turystyki,

- kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego przedmiotowego działania.

§ 3. Ustala się następujące składy osobowe Komisji Stałych:

1) Komisja Budżetu i Finansów:

a)   Jolanta Kalinowska,

b)  Andrzej Matyszewski,

c)   Irena Wysocka,

d)  Roman Klepadło,

e)   Rafał Supiński;

2) Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

a)   Roman Klepadło,

b)  Joanna Kulikowska,

c)   Irena Wysocka,

d)  Barbara Pac,

e)   Ewa Piekutowska;

3) Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu:

a)   Jan Borowski,

b)  Roman Klepadło,

c)   Daniel Kamiński,

d)  Rafał Supiński,

e)   Barbara Pac.

§ 4. Komisje przedkładają Radzie Powiatu corocznie plany pracy oraz sprawozdania ze swojej działalności.

§ 5. Traci moc uchwała:

1)   Nr II/11/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach;

2)   Nr II/9/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach zmieniona uchwałą Nr VI/40/15 z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr XIV/99/16 z dnia 14 marca 2016 r. i uchwałą Nr XIX/123/16 z dnia 10 listopada 2016 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-11-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-12-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-12-04