Uchwała Nr II/10/18

UCHWAŁA NR II/10/18

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) i § 52 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/219/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 4205) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

1) Mirosław Radomski – Przewodniczący;

2) Jolanta Kalinowska – Wiceprzewodnicząca;

3) Ewa Piekutowska – Sekretarz;

4) Daniel Kamiński – Członek;

5) Jan Borowski – Członek.

§ 2. Zadania komisji określa art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz § 51 i § 62 Statutu Powiatu Monieckiego.

§ 3. Komisja przedkłada Radzie Powiatu corocznie plan pracy oraz sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/8/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zmieniona uchwałą Nr VI/39/15 z dnia 31 marca 2015 r. i uchwałą Nr XIV/98/16 z dnia 14 marca 2016 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-11-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-12-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-12-04