UCHWAŁA NR XXXIV/220/14

RADY POWIATU W MOŃKACH

  z dnia 24 października 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych  zadań w 2014 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072),  art. 11 ust. 2 i art. 35a ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 986, poz. 1456; z 2013r. poz. 73, poz. 675, poz. 1446, poz. 1645; z 2014r. poz. 598 i poz. 877) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003r. Nr 88, poz. 808; z 2006r. Nr 237, poz. 1713; z 2007r.  Nr 243, poz. 1782 i z 2008r. Nr 207, poz. 1297)  u c h w a l a    s i ę ,   c o   n a s t ę p u j e

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/192/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości  środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 pkt 2 lit. b) kwotę „65.000,00 złotych” zastępuje się kwotą „54.889,00 złotych”,
  2. w § 2 pkt 2 lit. e) kwotę „81.114,00 złotych” zastępuje się kwotą  „91.225,00 złotych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik PCPR w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-10-24

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-10-29

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-10-29

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-10-29