UCHWAŁA NR XXXII/211/14   
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu monieckiego środków finansowych przeznaczonych na pokrycie udziału własnego w projekcie „Budowa południowej obwodnicy Kotliny Biebrzańskiej”.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 595, poz. 645 i z 2014r. poz. 379) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Powiatu w Mońkach na wniosek Zarządu Powiatu w Mońkach deklaruje zabezpieczenie w budżecie powiatu monieckiego na lata 2015-2019 środków finansowych w kwocie 284 156 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych) na pokrycie wkładu własnego powiatu monieckiego jako współbeneficjenta w projekcie pn. „Budowa południowej obwodnicy Kotliny Biebrzańskiej”, którego beneficjentem koordynującym jest Gmina Trzcianne, składanego w ramach programu LIFE do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z podziałem na lata:
- kwota      6 148 zł  – w budżecie na rok 2015
- kwota    13 389 zł  – w budżecie na rok 2016
- kwota  104 438 zł  – w budżecie na rok 2017
- kwota  104 274 zł  – w budżecie na rok 2018
- kwota    55 907 zł  – w budżecie na rok 2019.
§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mońkach do podpisania Wniosku o dofinansowanie projektu wymienionego w § 1.
§ 3. Szczegółowe warunki współpracy przy realizacji projektu wymienionego w § 1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem w Mońkach a Gminą Trzcianne.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-08-12

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-08-14

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-08-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-08-14