UCHWAŁA NR XXXII/209/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie założenia Technikum Specjalnego w Goniądzu wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej w zespole placówek pod nazwą: Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811) w związku z § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 01 września 2014 r. zakłada się publiczną szkołę ponadgimnazjalną specjalną - czteroletnie technikum pod nazwą: Technikum Specjalne w Goniądzu, wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej w zespole placówek pod nazwą: Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.
§ 2. Akt założycielski Technikum, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

 

Załącznik do uchwały Nr XXXII/209/14
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
TECHNIKUM SPECJALNEGO W GONIĄDZU
wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej w zespole placówek pod nazwą: Młodzieżowe Centrum Edukacji
i Readaptacji Społecznej w Goniądzu


§ 1. Na podstawie art. 2 pkt 2 lit. c i pkt 5 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811) w związku z § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) zakłada się z dniem 01 września 2014 r. publiczną szkołę ponadgimnazjalną specjalną - czteroletnie technikum pod nazwą: Technikum Specjalne w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu.
§ 2. Technikum, o którym mowa w § 1, wchodzi w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej w zespole placówek pod nazwą: Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.
§ 3. Organem prowadzącym Technikum, o którym mowa w § 1, jest Powiat Moniecki.

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Jarosz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-08-12

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-08-14

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-08-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-08-14