UCHWAŁA NR XXXI/206/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 462 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się negatywną opinię o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwałę przekazuje się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

 


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/206/14
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 17 czerwca 2014 r.

Uzasadnienie

W dniu 21 maja 2014 r. do Rady Powiatu Monieckiego wpłynęło pismo Marszałka Województwa Podlaskiego, znak: BSW.602.27.2014 z dnia 19 maja 2014 r. a następnie w dniu 16 czerwca 2014 r. pismo BSW.602.33.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. z ostateczną wersją projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa, z prośbą o jego zaopiniowanie w przedmiocie połączenia Miasta Suwałki - miasta na prawach powiatu, Powiatu Suwalskiego, Powiatu Sejneńskiego, Powiatu Augustowskiego, Powiatu  Sokólskiego, Powiatu Monieckiego w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego.
W proponowanym projekcie uchwały dokonano nowego podziału granic okręgów wyborczych. W związku z zaproponowaną zmianą powiat moniecki, będący do chwili obecnej ujęty w okręgu wyborczym Nr 5 wraz z powiatami: sokólskim, hajnowskim i białostockim, /uchwała Nr LII/437/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 29, poz. 699)/ został z niego wyłączony i włączony do okręgu wyborczego Nr 2. Dotychczasowy okręg wyborczy Nr 5 zostałby zlikwidowany.
Zaproponowany podział województwa na cztery okręgi wyborcze w miejsce dotychczasowych pięciu i włączenie Powiatu Monieckiego do okręgu wyborczego Nr 2 obejmującego obszar Miasta Suwałki - miasta na prawach powiatu oraz powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego i sokólskiego z punktu widzenia Społeczności Powiatu Monieckiego jest nie do zaakceptowania. Przyłączenie Powiatu Monieckiego do tych powiatów jest dla nas niekorzystne, narusza więzi społeczne jakie powinny łączyć wyborców w danym okręgu wyborczym. Nasz powiat jest bardzo blisko związany kulturowo i gospodarczo z powiatem białostockim. Przykładem tego jest m. in.: obszar działania Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej obejmujący gminy powiatu białostockiego: Dobrzyniewa, Choroszczy, Tykocina, Turośli Kościelnej i powiatu sokólskiego: gminy Korycin. Najbardziej logiczne jest połączenie powiatu monieckiego z powiatem białostockim i sokólskim.
Wobec braku ustawowego obowiązku, wynikającego z Kodeksu Wyborczego, dokonania nowego podziału województwa na okręgi wyborcze, Rada Powiatu w Mońkach wyraża opinię, iż terytorium powiatów tworzących okręg wyborczy Nr 5 powinien pozostać bez zmian.

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-06-17

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-06-25

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-06-25

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-06-25