UCHWAŁA NR XXXI/204/14  
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 czerwca 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/177/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2014-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. poz. 86 i poz. 1736) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 595, poz. 645 i z 2014r. poz. 379), postanawia się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/177/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2013r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022, zmieniony Uchwałą Nr XXVIII/189/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 marca 2014r, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/177/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2013r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zmieniony Uchwałą Nr XXVIII/189/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 marca 2014r otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

 

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/204/14
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 17 czerwca 2014r.

  
O b j a ś n i e n i e

dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022

Wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na lata 2014-2022 dotyczą:
1) doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych w roku 2014 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu,
2) zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w 2014 roku w związku z pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych i wprowadzonych zmian w budżecie o kwotę 961.225 zł, z tego:
a) na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i remonty obiektów inżynieryjnych i dróg powiatowych” o kwotę 876.256 zł,
b) na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Etap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej o kwotę 67.139 zł (na pierwsze wyposażenie budowanej sali),
c) na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” o kwotę 17.830 zł (wkład własny powiatu).

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-06-17

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-06-25

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-06-25

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-06-25