UCHWAŁA NR XXXI/202/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379),
po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
4) informacją o stanie mienia Powiatu;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-06-17

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-06-25

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-06-25

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-06-25