UCHWAŁA NR XXVIII/196/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r., uchwałą Nr X/41/03 z dnia 29 października 2003 r., uchwałą Nr XXXII/159/05 z dnia 22 września 2005 r., uchwałą Nr XXXVII/180/06 z dnia 17 stycznia 2006 r., uchwałą Nr XLII/208/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r., uchwałą Nr XX/103/08 z dnia 1 października 2008 r., uchwałą Nr XXVII/132/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r, uchwałą Nr V/27/11 z dnia 29 marca 2011 r., uchwałą Nr XVIII/109/12 z dnia 25 września 2012 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy na 2014 rok:
1) Komisji Rewizyjnej – stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Komisji Budżetu i Finansów – stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Komisji Spraw Społecznych – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) Komisji Rozwoju Gospodarczego – stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
5) Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami – stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/196/14
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 marca 2014 r.

PLAN PRACY

Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

 

 Lp.

Tematyka

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2013 r.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 r.

I kwartał 2014 r.

Przewodniczący Komisji

2.

1. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2013 rok.

2. Opracowanie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2013 rok.

II kwartał 2014 r.

Przewodniczący Komisji

3.

1. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na 2015 r.

2. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2014 r.

IV kwartał 2014 r.

Przewodniczący Komisji

 

Ponadto Komisja będzie rozpatrywała ewentualne skargi na Starostę Monieckiego lub Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, a także dokona kontroli jednostek organizacyjnych powiatu na zlecenie Rady Powiatu bądź z własnej inicjatywy, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/196/14
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 marca 2014 r.

PLAN PRACY

Komisji Budżetu i Finansów na 2014 rok

 

Problematyka

Okres posiedzenia Komisji

1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2013 r.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok.

I kwartał 2014 r.

Opiniowanie półrocznego wykonania budżetu na rok 2014.

III kwartał 2014 r.

 

1. Analiza i ocena projektu budżetu na rok 2015.

2. Opiniowanie budżetu powiatu na 2015 rok.

3. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2014 r.

 

IV kwartał 2014 r.

 

Ponadto Komisja będzie:
- opiniowała ewentualne zmiany budżetu dokonywane przez zarząd powiatu w trakcie roku budżetowego,
- opiniowała projekty innych uchwał Rady Powiatu w sprawach budżetowych,
- podejmowała inne działania w zakresie swoich kompetencji zapisanych w § 45 punkt 1 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego Załącznik do uchwały Nr III/13/98 z dnia 21 grudnia 1998 r.
 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/196/14
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 marca 2014 r.

PLAN PRACY

Komisji Spraw Społecznych na 2014 rok

 

Lp.

Tematyka

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2013 r.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok.

I kwartał 2014 r. 

Przewodniczący Komisji

2.

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu (spotkanie w placówce).

2. Zapoznanie się z aktualną sytuacją SP ZOZ w Mońkach:

 - sytuacja finansowa,

- kontrakt z NFZ,

- zapoznanie się z warunkami lokalowymi i materialnymi Zakładu.

3. Wizytacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach i Filii w Bobrówce.

II-III kwartał 2014 r.

Przewodniczący Komisji

3.

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2015 r.

2. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2014 r.

IV kwartał 2014 r.

Przewodniczący Komisji

 

Ponadto Komisja będzie opiniowała (w razie potrzeby) projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania oraz zajmie się sprawami spoza planu pracy
w miarę aktualnych potrzeb.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/196/14
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 marca 2014 r.

PLAN PRACY

Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2014 rok
 

 Lp.

 Tematyka

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2013 r.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok.

I kwartał 2014 r.

Przewodniczący Komisji

2. 

 

1. Ocena stanu dróg powiatowych i zapoznanie się z planem prac na drogach na 2014 rok i lata następne. Opracowanie planu perspektywicznego.

2. Zamierzenia inwestycyjne powiatu na podstawie dokumentacji będącej w zasobach oraz planowanej do sporządzenia  (udział w posiedzeniu Radnego Sejmiku Wojewódzkiego

3. Analiza rynku pracy, kształcenie zawodowe w aspekcie rynku pracy w powiecie monieckim.

II-III kwartał 2014 r.

Przewodniczący Komisji

3.

 

1. Przyjęcie informacji o zasobie mienia powiatu monieckiego.

2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2015 r.

3. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2014 r.

IV kwartał 2014 r.

Przewodniczący Komisji

 

Ponadto Komisja będzie opiniowała /w razie potrzeby/ projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania i wszystkie inne sprawy, które wynikną spoza planu pracy w miarę aktualnych potrzeb.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/196/14
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 marca 2014 r.

PLAN PRACY

Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami na 2014 rok
 

 

 Lp.

 Tematyka

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

 

1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2013 r.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok.

I kwartał 2014 r.

Przewodniczący Komisji

2.

 

Koordynacja działań związanych z obchodami rocznic m.in.: 60-lecia Powiatu, 10-lecia wstąpienia do Unii Europejskiej, 50-lecia powstania LO, 25-lecia Okrągłego Stołu, XX Święto Ziemniaka w Mońkach.

II-III kwartał 2014 r.

Przewodniczący Komisji

3.

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2015 r.

2. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2014 r.

IV kwartał 2014 r.

Przewodniczący Komisji


Ponadto Komisja będzie opiniowała /w razie potrzeby/ projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania i zajmie się problemami wynikającymi z aktualnych potrzeb.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-03-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-03-21

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-03-21

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-03-21