UCHWAŁA NR XXVIII/193/014
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie podniesienia wysokości świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki  .................... - wychowanki Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645), art. 91 w związku z art. 153 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, poz. 154 i  poz. 866) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Podnosi się wysokość świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki .................... wychowanki Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku do kwoty 1.000,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) miesięcznie.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2014 r. do zakończenia nauki w szkole, którą rozpoczęła przed osiągnięciem pełnoletności, nie dłużej jednak niż do czerwca 2015 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik PCPR w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-03-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-03-21

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-03-21

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-03-21