UCHWAŁA NR XXVIII/192/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2014 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645),  art. 11 ust. 2 i art. 35a ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i z 2013 r. poz. 73, poz. 675 i poz. 1645) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808; z 2006 r. Nr 237, poz. 1713; z 2007 r.  Nr 243, poz. 1782 i z 2008 r. Nr 207, poz. 1297) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na ich realizację  w 2014 roku.
§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 wynikające z podziału kwoty 672.214,00 złotych, przekazane Powiatowi w Mońkach przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym na:
1) zadania  z zakresu  zatrudniania  i  rehabilitacji  zawodowej  osób niepełnosprawnych przeznacza się  kwotę  38.220,00  złotych, w tym na:
a) wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu zgodnie – kwotę 38.220,00 złotych;
2) zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przeznacza się kwotę 633.994,00 złotych, w tym na:

a) finansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – kwotę 443.880,00 złotych,
b) dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów turnusach rehabilitacyjnych - kwotę 65.000,00 złotych,
c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w  związku  z indywidualnymi  potrzebami osób niepełnosprawnych – kwotę  40.000,00 złotych,
d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – kwotę 4.000,00 złotych,
e) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów – kwotę 81.114,00 złotych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik PCPR w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-03-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-03-21

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-03-21

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-03-21