UCHWAŁA  NR XXVIII/190/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) oraz Uchwały Nr XXXVII/187/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Monieckiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Umarza się w całości należność z tytułu pożyczki udzielonej uchwałą Nr  96/186/12 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 21 listopada 2012r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych.
2. Należność, o której mowa w ust. 1, dotyczy kwoty pożyczki w wysokości 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) przekazanej na rachunek Zakładu w dniu 27 listopada 2012 roku na mocy Umowy pożyczki, zawartej w dniu 21 listopada 2012 r. pomiędzy Powiatem Monieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Mońkach a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

§ 2. Uzasadnienie umorzenia należności zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

 

 


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/190/14
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 marca 2014.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XIX/112/12 z dnia 29 października 2012 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Rada Powiatu w Mońkach upoważniła Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 120.000 zł.
Zarząd Powiatu, działając zgodnie z otrzymanym upoważnieniem, w dniu 21 listopada 2012r. Uchwałą nr 96/186/12 udzielił pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach w kwocie 120.000 zł na spłatę zaległych zobowiązań i zawarł Umowę pożyczki, wraz z umową przeniesienia własności, rzeczy ruchomych o wartości 191.263,94 zł w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki.
W dniu 27 listopada 2012r. pożyczka w kwocie 120.000 zł została przekazana na rachunek bankowy pożyczkobiorcy.
Zgodnie z Umową pożyczki pożyczkobiorca zobowiązał się do dokonania zwrotu pełnej kwoty pożyczki do dnia 31.12.2013r.
W dniu 03.12.2013r. wpłynął wniosek dyrektora SP ZOZ w Mońkach z prośbą o umorzenie pożyczki, uzasadniony trudną sytuacją finansową SP ZOZ w Mońkach spowodowaną  niskimi kontraktami medycznymi i niepłaceniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia za „nadlimity” tj. przyjęcie większej liczby pacjentów niż określił to NFZ oraz niezbędnymi remontami w budynkach SP ZOZ. Umorzenie pożyczki usprawni płynność finansową Zakładu i umożliwi spłatę części zobowiązań zaległych.
Na posiedzeniu w dniu 13.03.2014r. Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie w/w wniosek, przychylił się do zawartej w nim prośby o umorzenie pożyczki i postanowił skierować do Rady Powiatu niniejszy projekt uchwały w tej sprawie.
 

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-03-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-03-21

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-03-21

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-03-21