UCHWAŁA NR XXVIII/189/14   
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/177/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2014-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. poz. 86 i poz. 1736) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 595 i poz. 645), postanawia się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/177/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2013r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/177/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2013r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

 

 

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/189/14
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 marca 2014r.

    
O b j a ś n i e n i e

dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022

   Wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na lata 2014-2022 dotyczą doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych w roku 2014 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu, wyniku oraz przychodów i rozchodów, a mianowicie: zwiększono plan dochodów na 2014 rok ogółem o kwotę 416.329 zł oraz plan wydatków ogółem o kwotę 3.668.749 zł.
   W wyniku tych zmian zwiększył się deficyt budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 3.252.420 zł i wynosi 5.229.344 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.970.000 zł i wolnych środków w kwocie 3.259.344 zł.
              Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w 2014 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Etap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej o kwotę 345.406 zł dokonano w związku z niższym niż planowano wykonaniem tych wydatków w 2013 roku w kwocie 338.344 zł oraz zwiększenie planu wydatków na w/w przedsięwzięcie o kwotę 7.062 zł w związku z koniecznością wykonania przyłącza energetycznego. Ogólna wartość przedsięwzięcia wynosi 4.707.114 zł, a plan wydatków na 2014r. po wprowadzonych zmianach wynosi 1.166.860 zł.
      Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w 2014 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego” o kwotę 2.280.134 zł nastąpiło w związku z niewykonaniem tych wydatków w 2013 roku.
       Zwiększenie planu wydatków bieżących na 2014 rok na realizację przedsięwzięcia pn. „Skuteczny pracownik sukcesem Urzędu” o kwotę 11.471 zł dokonano w związku z niewykonaniem tych wydatków w 2013 roku.
       Pozostałe zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2014 zostały omówione w objaśnieniach do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2014r.
       Ponadto w WPF powiatu monieckiego na lata 2014-2022 dla roku 2013 zamiast planowanych wielkości w poszczególnych pozycjach prognozy wprowadzono faktyczne dane wynikające z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok.

 

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-03-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-03-21

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-03-21

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-03-21