UCHWAŁA NR XXVII/180/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2013 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645),  art. 11 ust. 2 i art. 35a ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i z 2013 r. poz. 73 i poz. 675) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808; z 2006 r. Nr 237, poz. 1713; z 2007 r. Nr 243, poz. 1782 i z 2008 r. Nr 207, poz. 1297) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIII/141/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:
w § 2 pkt 1 kwotę „40.880,00  złotych” zastępuje się kwotą „21.305,00 złotych”;
w § 2 pkt 1 lit. a) kwotę „13.600,00 złotych” zastępuje się kwotą „19.639,00 złotych”;
w § 2 pkt 1 lit. b) kwotę „7.280,00 złotych” zastępuje się kwotą „1.666,00 złotych”;
w § 2 pkt 2 kwotę  „641.746,00  złotych” zastępuje się kwotą „661.321,00 złotych”;
w § 2 pkt 2 lit. b) kwotę „60.000,00 złotych” zastępuje się kwotą „56.269,00 złotych”,
w § 2 pkt 2 lit. d) kwotę „108.266,00 złotych” zastępuje się kwotą „131.572,00 złotych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-12-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-12-19

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-12-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-12-19