UCHWAŁA NR XXVII/178/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr VIII/42/07 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach, zmienionym uchwałą Nr XXXIV/169/10 z dnia 3 lutego 2010 r. § 17a otrzymuje brzmienie:
„§17a. 1. Tworzy się wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórkę do spraw ochrony informacji niejawnych, zwaną „Pionem Ochrony”, używającą przy znakowaniu spraw symbolu ”PO”, w składzie:
1) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
2) kierownik kancelarii dokumentów niejawnych;
3) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2. Pionem Ochrony kieruje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
3. Pion Ochrony podlega bezpośredniemu nadzorowi Starosty.
4. Do zadań Pionu Ochrony należy w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne;
5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie i nadzorowanie jego realizacji;
6) prowadzenie szkoleń pracowników Starostwa w zakresie ochrony informacji niejawnych i wydawanie zaświadczeń;
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa;
8) prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-12-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-12-19

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-12-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-12-19