UCHWAŁA NR XXVII/174/13   
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/123/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2013-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 885 i poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. z 2009r. Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. z 18 stycznia 2013r. poz. 86) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 595 i poz. 645), postanawia się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/123/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2013 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/123/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

 

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/174/13
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 18 grudnia 2013r.

     
O b j a ś n i e n i e

dokonanych zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

Wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na lata 2013-2022 dotyczą:
1) doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych w roku 2013 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu, wyniku oraz przychodów i rozchodów,
2) zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w 2013 roku w związku z pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych i wprowadzonych zmian w budżecie o kwotę 20.000 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i remonty obiektów inżynieryjnych i dróg powiatowych”,
3) zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 139.162 zł na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Etap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej (środki PFRON – 39.162 zł i środki FRKF – 100.000 zł), które przy zachowaniu wydatków na dotychczas planowanym poziomie spowodowało zmniejszenie deficytu budżetu powiatu z dotychczas planowanego w kwocie 4.145.388 zł do kwoty 4.006.218 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 176.218 zł i planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 3.830.000 zł.


 

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-12-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-12-19

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-12-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-12-19