UCHWAŁA NR XXVI/173/13

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2017

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645) i art. 5a ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz.654, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz.1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz.1378) uchwala się, co następuje:

 § 1. Uchwala się Program współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2017, w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

 § 2. Program, o którym mowa w § 1, podlegał konsultacjom zgodnie z postanowieniami uchwały Nr IV/22/11 Rady Powiatu w Mońkach  z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Falkowski 

 

 

Załącznik  do uchwały do chwały
Nr XXVI/173/13
Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 31 października 2013 r.

 

Program współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2017.

 

§ 1. 1. Program Współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2017, zwany dalej ,,Programem” dotyczy współpracy Powiatu oraz organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Powiatu lub na rzecz jego mieszkańców bez względu na siedzibę organizacji.

2. Współpraca między organizacjami, o których mowa w ust. 1, a Powiatem Monieckim odbywać się powinna na zasadach partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i pomocniczości.

3. Program ma ułatwić realizację wspólnych celów przy poszanowaniu zasad, o których mowa w ust. 2.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Programie mowa jest o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

2) powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Moniecki;

3) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, jak również podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Mońkach;

5) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Mońkach;

6) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy.

§ 3. Cele Programu:

1) celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym a organizacjami pozarządowymi oraz poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców powiatu;

2) cele szczegółowe:

a) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy,

b) umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,

c) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie,

d) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez powiat.

§ 4. Zakres przedmiotowy współpracy Powiatu oraz organizacji obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, stanowiących zadania własne Powiatu.

§ 5. Współpraca, o której mowa w § 1 może odbywać się w szczególności w następujących formach:

1) zlecania organizacjom realizacji zadań ustalonych w Programie w sposób określony w  ustawie;

2) wzajemnej wymiany informacji w zakresie planowania działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

3) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 6. Do priorytetowych obszarów współpracy należą zadania:

1) w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób  niepełnosprawnych:

a) pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej,

b) wspieranie akcji promujących profilaktykę zdrowotną,

c) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

d) kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych;

2) w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:

a) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu monieckiego,

b) promocja i wspieranie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw,

c) wsparcie szkoleniowe i informacyjne podmiotów programu działających na rzecz rynku pracy,

d) szkolenia osób bezrobotnych w celu zmiany kwalifikacji zawodowych,

e) doradztwo zawodowe w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego osób bezrobotnych;

3) w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania:

a) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu powiatu monieckiego,

b) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży,

c) wymiana zagraniczna młodzieży;

4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a) wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury powiatu monieckiego,

b) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki,

c) wspieranie imprez propagujących dziedzictwo kulturowe regionu,

d) upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości kulturalnej;

5) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) wspieranie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,

b) podejmowanie działań w celu opracowania wspólnego kalendarza imprez rekreacyjnych z gminami powiatu monieckiego,

c) organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży,

d) prowadzenie zorganizowanych i systematycznych działań w zakresie szkolenia sportowego,

e) upowszechnianie sportu.

§ 7. Ustala się okres realizacji Programu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 8. Ustala się następujący sposób realizacji Programu:

1) ogłoszenie przez Zarząd otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie, zgodnie z art. 13 ustawy;

2) prowadzenie wymiany informacji z organizacjami w zakresie planowania kierunków wspólnej działalności w celu zharmonizowania tych kierunków;

3) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z odrębną uchwałą Rady.

§ 9. Wysokość środków planowanych na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem określi rokrocznie Rada Powiatu w Mońkach w uchwałach budżetowych na każdy rok realizacji Programu.

§ 10. Zarząd przedłoży Radzie do dnia 30 kwietnia następnego roku po każdym roku obowiązywania Programu sprawozdanie z jego realizacji, które podlega publikacji.

§ 11. 1. Program został opracowany w następujący sposób:

1) projekt Programu został przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Mońkach - Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu;

2) konsultacje projektu Programu przeprowadzono zgodnie z § 5 Uchwały NR IV/22/11 Rady Powiatu w Mońkach  z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

a) konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej opinii wyrażonej przez zainteresowane podmioty,

b) w konsultacjach wzięło udział 0 organizacji, które nie zgłosiły swoich uwag do projektu uchwały,

c) uwzględniono uwagi dotyczące – brak uwag.

 

§ 12. Ustala się następujący tryb powoływania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:

1) Zarząd w stosownej uchwale ogłasza: otwarty konkurs ofert, procedurę naboru na członków komisji konkursowej oraz regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert;

2) w skład komisji, o której mowa w pkt 1, wchodzi od 5 – 7 osób powołanych  spośród przedstawicieli:

a) Zarządu  – co najmniej 1 osoba,

b) organizacji – co najmniej 2 osoby,

c) wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego lub powiatowej jednostki organizacyjnej – co najmniej 2 osoby;

3) procedurę ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej określa Zarząd Powiatu w stosownej uchwale;

4) w ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności;

5) na pierwszym posiedzeniu każdy członek komisji konkursowej podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w pkt 4, zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje;

6) pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący komisji;

7) komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów; termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący; w uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy komisji;

8) komisja konkursowa pracuje w oparciu o regulamin pracy komisji uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 13. Ustala się następujące zasady działania komisji, o której mowa w § 12 pkt 1:

1) komisja konkursowa dokonuje oceny formalno-prawnej ofert, a w szczególności sprawdza ich zgodność i ich treść z wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz z treścią ogłoszenia otwartych konkursów ofert;

2) odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym
w ogłoszeniu, a w szczególności:

a) złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu,

b) złożone po terminie,

c) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,

d) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

e) złożone przez podmiot nieuprawniony,

f) podpisane przez osoby nieupoważnione,

g) podpisane w sposób nieczytelny,

h) oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanych dotacji;

3) po odrzuceniu ofert, których treść nie odpowiada wymogom zawartym w ogłoszeniu członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnej oceny merytorycznej ofert według zatwierdzonych w niniejszym dokumencie kryteriów;

4)  oferty oceniane są punktowo zgodnie z następujacymi kryteriami:

a) merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji) –  do 12 pkt,

b) finansowe (koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania) –  do 4 pkt,

c) organizacyjne (posiadane zasoby rzeczowe, kadrowe – profesjonalizm kadry, świadczenia wolontariuszy, pracę społeczną członków) – do 3 pkt,

d) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu – do 2 pkt,

e) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną (rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach) – 1 pkt - pozytywna współpraca, 0 pkt - brak wcześniejszej współpracy, -1 - negatywna ocena współpracy;

5) po zsumowaniu wszystkich kryteriów i uzyskanych przez oferentów punktów, komisja konkursowa ustala ranking ofert wg punktacji i wybiera najlepsze oferty, proponując wysokość dotacji;

6) ze swoich prac komisja konkursowa sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu;

7) ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej, w terminie 30 dni od daty złożenia ofert;

8) wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie i proponowana przez komisję konkursową;

9) rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach www.monki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach; dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu;

10) od uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy;

11) Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji wówczas, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;

12) warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25); dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia;

13) kontroli i oceny wykonania zadania i postanowień umowy dokonują upoważnieni według właściwości pracownicy Starostwa Powiatowego w Mońkach zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania;

14) kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu;

15) w trakcie czynności kontrolnych sprawdzane są:

a) stan realizacji zadania,

b) efektywność i rzetelność oraz jakość wykonania zadania,

c) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

d) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy;

16) oferenci, którzy otrzymali dofinansowanie mają obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania zadania w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, chyba że umowa stanowi inaczej;

17) sprawdzony pod względem merytorycznym i finansowym dokument dołączany jest do dokumentacji zadania;

18) w przypadku nieprzedłożenia sprawozdania w terminie określonym w umowie, pracownik Starostwa Powiatowego w Mońkach przygotowuje pisemne wezwanie do złożenia sprawozdania w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania; niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą do rozwiązania umowy oraz zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami.

§ 14. W sprawach nie uregulowanych w programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Dąbrowski - Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-10-31

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-11-06

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-11-06

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-11-06