UCHWAŁA NR XXV/168/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341B ul. Szkolnej” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Na podstawie art. 12 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 i poz. 645) uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341B ul. Szkolnej” w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” o wartości kosztorysowej 1.379.164,50 zł.
§ 2. Rada Powiatu w Mońkach zobowiązuje się ująć w uchwale budżetowej Powiatu Monieckiego na rok 2014 kwotę 689 582,25 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i 25/100) w celu zabezpieczenia 50,00% środków niezbędnych do zrealizowania projektu „Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341B ul. Szkolnej”. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie projektu i podpisaniu umowy na realizację projektu z Wojewodą Podlaskim 50,00% środków tj. 689 582,25 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i 25/100) zostanie sfinansowane z budżetu państwa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.    
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Filipkowski - Kierownik Wydziału Dróg

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-09-13

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-09-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-09-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-09-20