UCHWAŁA NR XXV/162/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.

w sprawie powierzenia Gminie Knyszyn zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1398 B i Nr 1399 B

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645), w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę powierzenia Gminie Knyszyn prowadzenia zadania publicznego zarządzania:
1) drogą powiatową Nr 1398 B na odcinku od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej 671 o długości ok. 600,0 mb,  położonej na terenie Gminy Knyszyn;
2) drogą powiatową Nr 1399 B na odcinku Grądy – Zofiówka o długości ok. 1500,0 mb, położonej na terenie Gminy Knyszyn;
w celu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104774B od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1399 , drogi powiatowej Nr 1399B na odcinku od wsi Grądy do wsi Zofiówka oraz drogi powiatowej Nr 1398 B na odcinku od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej Nr 671”.
§ 2. Powierzenie zadań, o których mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Mońkach a Burmistrzem Gminy Knyszyn, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Filipkowski - Kierownik Wydziału Dróg

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-09-13

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-09-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-09-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-09-20