UCHWAŁA NR XXV/159/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.

w sprawie powierzenia Gminie Jasionówka zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1358 B

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645), w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843)  uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę powierzenia Gminie Jasionówka  prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą powiatową Nr 1358 B  w km od 0+000 do 4+196,05 na odcinku o długości ok. 4196,05 mb,  położonej na terenie Gminy Jasionówka, w celu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1358 B Górnystok – Czarnystok – Dobrzyniówka od km 0+000,00 do km 4+196,05 położonej na działkach geodezyjnych Nr 77/1; 136; 105; 110; 111; 112; 25/2; 24/2”.
§ 2. Powierzenie zadań, o których mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Mońkach a Wójtem Gminy Jasionówka, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Filipkowski - Kierownik Wydziału Dróg

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-09-13

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-09-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-09-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-09-20