UCHWAŁA NR XXIII/146/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach: Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w związku z uchwałą Nr II/11/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/13/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach: Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami w § 1 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Łukasz Jan Kramkowski;”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-03-25

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-03-27

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-03-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-03-27