UCHWAŁA NR XXIII/142/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zamiaru utworzenia placówki opiekuńczo-wchowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Monieckiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i i Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 93 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz U. z 2013 r. poz. 135, poz. 154) w związku z § 15 Statutu Powiatu Monieckiego przyjętego Uchwałą Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego zmienionego Uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., Uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., Uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., Uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., Uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., Uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., Uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r., Uchwałą Nr X/41/03 z dnia 29 października 2003 r., Uchwałą Nr XXXII/159/05 z dnia 22 września 2005 r., Uchwałą Nr XXXVII/180/06 z dnia 17 stycznia 2006 r., Uchwałą Nr XLII/208/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r., Uchwałą Nr XX/103/08 z dnia 1 października 2008 r., Uchwałą Nr XXVII/132/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r., Uchwałą Nr V/27/11 z dnia 29 marca 2011 r., Uchwałą Nr XVIII/109/12 z dnia 25 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 1999 r. Nr 4, poz. 25, Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 13, poz. 117, Nr 21, poz. 280, z 2001 r. Nr 53, poz. 886, z 2002 r. Nr 5, poz. 79, z 2003 r. Nr 17, poz. 441, Nr 66, poz. 1355, Nr 114, poz. 2132, z 2005 r. Nr 213, poz. 2410, z 2006 r. Nr 71, poz. 739, Nr 240, poz. 2345, z 2008 r. Nr 246, poz. 2525, z 2009 r. Nr 111, poz. 1244, z 2011 r. 114, poz. 1278, z 2012 r. poz. 2762) Rada Powiatu w Mońach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zamiar utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Monieckiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzą się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-03-25

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-03-27

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-03-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-03-27