UCHWAŁA NR XXIII/138/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w Mońkach Pana Łukasza Jana Kramkowskiego

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588,
Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, z 2012 r. poz. 1399) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że w związku z wygaśnięciem mandatu Radnego Powiatu Monieckiego Pana Tadeusza Daniłko, na Jego miejsce wstępuje w skład Rady Powiatu
w Mońkach Pan Łukasz Jan Kramkowski kandydat z okręgu wyborczego Nr 1 z listy Nr 10 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA ROZWOJU, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie zrzekł się pierwszeństwa przy obsadzeniu mandatu
a nie utracił prawa wybieralności.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-03-25

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-03-27

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-03-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-03-27