UCHWAŁA NR XXII/134/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 8 lutego 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości z CARITAS Archidiecezji Białostockiej  w celu prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r., poz. 908, poz. 951, poz. 1256), w związku z § 10 uchwały Nr XXI/125/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Monieckiego, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r., poz. 550) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości obejmującej wydzieloną część budynku, położonej w Mońkach przy Al. Niepodległości 3, o łącznej powierzchni użytkowej 113,40 m2 z CARITAS Archidiecezji Białostockiej, w celu prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach, na czas określony od dnia 8 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Zalewski - inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-02-08

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-02-12

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-02-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-02-12