UCHWAŁA NR XXII/133/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 8 lutego 2013 r.

w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mońkach na kadencję 2013-2017

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127 poz. 1052, Nr 161, poz. 1278, Nr 191, poz. 1366, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700, Nr 257, poz. 1725 i 1726, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1206 i 1211, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 589, poz. 637, poz. 769) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Zgłasza się przedstawiciela Powiatu Monieckiego: Panią Krystynę Marię Kryńską jako kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mońkach na kadencję 2013-2017.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Falkowski - Przewodniczący Rady Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-02-08

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-02-12

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-02-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-02-12