UCHWAŁA NR XXI/127/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2012 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 11 ust. 2 i 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz. 986) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U.  z 2003 r. Nr 88, poz. 808; z 2006 r. Nr 237, poz. 1713; z 2007 r. Nr 243, poz. 1782 i z 2008 r. Nr 207, poz. 1297) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/74/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 kwietnia 2012 r. uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
w § 2 pkt 1 kwotę „40.000,00 złotych” zastępuje się kwotą „24.474,00 złotych”;
w § 2 pkt 1 lit. a) kwotę „34.420,00 złotych” zastępuje się kwotą „20.979,00 złotych”;
w § 2 pkt 1 lit. b) kwotę „5.580,00 złotych” zastępuje się kwotą „3.495,00 złotych”;
w § 2 pkt 2 kwotę „826.301,00 złotych” zastępuje się kwotą „841.827,00 złotych”;
w § 2 pkt 2 lit. b) kwotę „94.460,00 złotych” zastępuje się kwotą „76.201,00 złotych”;
w § 2 pkt 2 lit. d) kwotę „182.339,00 złotych” zastępuje się kwotą „191.065,00 złotych”;
w § 2 pkt 2 lit. e) kwotę „100.000,00 złotych” zastępuje się kwotą „125.059,00 złotych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-12-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-01-03

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-01-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-01-03