UCHWAŁA NR XXI/126/12          
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Monieckim na lata 2012 – 2014

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592;  z 2002 r.  Nr 23, poz. 220,   Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 200, poz. 1688, Nr  214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690; z 2012 r. poz. 579) Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Monieckim lata 2012 – 2014, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-12-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-01-03

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-01-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-01-03