UCHWAŁA NR XX/120/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie skargi Pana ...................................  na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w zakresie nie wydania dokumentów dotyczących odbywanego przez skarżącego stażu u pracodawcy

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 223 § 1 i 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100, z 2012 r. poz. 1101) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pana ...................................na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w zakresie nie wydania dokumentów dotyczących odbywanego przez skarżącego stażu u pracodawcy, skargę uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

 

Załącznik do uchwały Nr XX/120/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 listopada 2012 r.

U Z A S A D N I E N I E

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pana ...................................na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w zakresie nie wydania dokumentów dotyczących odbywanego przez skarżącego stażu u pracodawcy - nie znaleziono podstaw do uznania skargi za zasadną.
W dniu 19 października 2012 r. do Rady Powiatu w Mońkach wpłynęła skarga Pana ...................................na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach, zawierająca zarzut bezprawnej, w ocenie skarżącego, odmowy wydania dokumentów dotyczących odbywanego przez Niego stażu u pracodawcy. W dniu 29 października 2012 r. na sesji Rady Powiatu w Mońkach skarga została przekazana do Komisji Rewizyjnej celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Mońkach na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2012 r. rozpatrzyła merytorycznie skargę. Komisja wysłuchała skarżącego, który doszczegółowił treść skargi, wysłuchała Dyrektora i Wicedyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach, a także zapoznała się z korespondencją jaka miała miejsce w związku ze sprawą. Podczas przeprowadzonego postępowania ustalono:
1. W dniu 27 września 2012 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach wpłynął wniosek Pana ...................................o wydanie dokumentów związanych z odbywanym przez Niego stażem w Zakładzie Pogrzebowym: umowy o staż, decyzji o utracie prawa do stypendium, sprawozdania z przebiegu stażu na stanowisku oraz obowiązków i zadań stażysty w zakładzie pracy.
2. Dyrektor PUP w Mońkach zaprosił wnioskodawcę do Urzędu i w obecności Zastępcy udostępnił umowę o odbycie przez wnioskodawcę stażu u pracodawcy – Zakład Pogrzebowy, a także wyjaśnił kwestie dotyczące pozostałych dokumentów wnioskowanych do udostępnienia, a mianowicie:
a) umowę na staż otrzymał Pan ................................... do wglądu, mógł z niej zrobić notatki, odpisy itp.,
b) wnioskodawca został poinformowany, że:
- decyzję o utracie prawa do stypendium otrzymał w dniu 18.09.2012 r. potwierdzając jej odbiór własnoręcznym podpisem,
- sporządzenie sprawozdania z odbytego stażu należy do obowiązku stażysty, jednakże w związku z przerwaniem na wniosek pracodawcy stażu odbywanego przez Pana ..................................., Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach nie wzywał do przedłożenia tego dokumentu,
- natomiast obowiązki i zadania stażysty w danym zakładzie winien przedstawić pracodawca.
Powyższe, dodatkowo, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach potwierdził pismem znak: ZR-9330/06/AC/12 z dnia 18 października 2012 r. adresowanym do skarżącego.
W przedmiotowym piśmie Dyrektor ponadto poinformował wnioskodawcę o możliwości uzyskania dodatkowych informacji w razie takiej potrzeby.
Skarżący na spotkaniu z Komisją Rewizyjną Rady Powiatu w Mońkach potwierdził, że otrzymał do wglądu wnioskowaną umowę o staż i zostały mu przekazane informacje, o których mowa powyżej.
3. Dokumenty urzędowe o „wydanie” których wnosił Pan ...................................są informacją publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.), która w art. 3 ust. 1 stanowi:
„Art.3.1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotnej dla interesu publicznego,
2) wglądu do dokumentów urzędowych,
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.”
Udostępniając do wglądu umowę o staż, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach wypełnił przesłanki wynikające z Ustawy w zakresie udostępnienia informacji publicznej.
Mając na uwadze, że wnioskowane przez Pana ...................................informacje zostały mu udostępnione lub wyjaśnione przyczyny niemożliwości ich udostępnienia, a wniosek nie zawierał precyzyjnego określenia formy udostępnienia wnioskowanych dokumentów, a także zważywszy na deklarację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach udostępnienia w razie potrzeby dodatkowych informacji, nie znajduje się podstaw do uznania skargi Pana ...................................za zasadną.
 

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-11-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-11-30

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-11-30

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-11-30