UCHWAŁA NR XX/119/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie skargi P.P. .................................................. na Starostę Monieckiego dotyczącą wypłaty odszkodowania za grunty wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa oraz zmiany zapisu w ewidencji gruntów i księgach wieczystych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 223 § 1 i 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100, z 2012 r. poz. 1101) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi P.P. .................................................. na na Starostę Monieckiego dotyczącą wypłaty odszkodowania za grunty wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa oraz zmiany zapisu w ewidencji gruntów i księgach wieczystych, skargę uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

 


Załącznik do uchwały Nr XX/119/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 listopada 2012 r.

U Z A S A D N I E N I E

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi P.P. .................................................. na Starostę Monieckiego dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunty wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa oraz zmiany zapisu w ewidencji gruntów i księgach wieczystych - nie znaleziono podstaw do uznania skargi za zasadną.
W dniu 23 października 2012 r. do Rady Powiatu w Mońkach wpłynęła skarga P. P. .................................................. . Skarżący wyrażają swoje niezadowolenie z uzyskanej odpowiedzi na swoje pismo z dnia 13 sierpnia 2012 r. a tym samym domagają się załatwienia spraw zgłoszonych zarówno w piśmie jak i skardze, a mianowicie:
1. Dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunty działek Nr 1682 /250/ i 1683 /249/ zajętych pod drogę powiatową Nr 2371B – Aleja Wojska Polskiego.
2. Przedstawienia dokumentu, który potwierdza o wypłacie i pobraniu odszkodowania w wysokości 375,45 zł ustalonego Orzeczeniem Urzędu spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 20 marca 1964 r.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy uregulowanie zgodnie ze stanem faktycznym rejestru ewidencji gruntów oraz ksiąg wieczystych.
4. Podjęcie czynności usunięcia odpływu wód opadowych na nasze nieruchomości z przepustu w drodze powiatowej Nr 2371B – Aleja Wojska Polskiego.
W skardze zostało również wskazane uchybienie terminowi udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 13 sierpnia 2012 r.
W dniu 29 października 2012 r. podczas sesji Rady Powiatu w Mońkach skarga została przekazana do Komisji Rewizyjnej celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Mońkach na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2012 r. rozpatrzyła merytorycznie skargę. Komisja zapoznała się z dokumentami w sprawie i ustaliła:
1. Działki będące przedmiotem skargi tj. 1682 i 1683 są częściowo zajęte pod drogi. Historia tych działek i stan ich władania wyglądają następująco:
1) Aktem notarialnym Rep. A 1260/63 z dnia 26 marca 1963 r. P.P. .................................................. nabyli od .................................................. działkę Nr 250 (obecnie 1682) o powierzchni ogólnej 1ha 9a.
2) Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku Orzeczeniem Nr USW IV-2/118/63 z dnia 20 marca 1964 r. na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mońkach dokonało wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na terenie miasta Mońki z przeznaczeniem na budowę nowych ulic i ustaliło wysokość odszkodowania za wywłaszczone grunty. Decyzja wywłaszczeniowo-odszkodowawcza, która uprawomocniła się w dniu 15 kwietnia 1964 r., obejmuje 140 pozycji gruntowych z podaniem imion i nazwisk (prawdopodobnie właścicieli) oraz powierzchni wywłaszczonych działek i wysokości odszkodowania. W/w orzeczeniem wywłaszczone zostały również grunty o powierzchni 426 m² z działki Nr 250, za które ustalono odszkodowanie w kwocie 375,45 zł.
3) Tym samym orzeczeniem wywłaszczono ponadto grunt o powierzchni 387 m² z działki Nr 249 (obecnie 1683) stanowiącej ówcześnie własność .................................................. ustalając kwotę odszkodowania w wysokości 232,20 zł.
4) Orzeczenie do wypłaty odszkodowania zobowiązywało Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mońkach w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia, czyli do dnia 15 lipca 1964 r.
5) Starostwo Powiatowe w Mońkach nie dysponuje dokumentami stwierdzającymi dokonanie wypłaty odszkodowań, nie mniej jednak mając na uwadze, że orzeczenie wywłaszczeniowo-odszkodowawcze było prawomocne, termin wypłaty odszkodowań był ściśle określony jak również biorąc pod uwagę fakt braku roszczeń z tytułu wypłaty odszkodowania ze strony innych (spośród 140) osób, od których tym samym orzeczeniem zostały wywłaszczone grunty, należy przyjąć, że odszkodowania zostały wypłacone.
6) Zgodnie z prawomocnym orzeczeniem, o którym mowa powyżej wywłaszczone grunty z dniem 15 kwietnia 1964 r. stały się własnością Skarbu Państwa. Z niewiadomych powodów nie wprowadzono wówczas stosownych zmian na mapie ewidencji gruntów i budynków.
7) W ramach prac związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Mońki w roku 1999 wykonywanych przez firmę GEOIDA sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu dokonano pomiaru stanu władania działek na szczegółową osnowę III klasy i dokonano obliczeń działek z dokładnością do 1 m². W wyniku tych prac dotychczasowa działa Nr 250 otrzymała nowy numer 1682 i pow. 1,0505 ha, natomiast dotychczasowa działka Nr 249 otrzymała nowy numer 1683 i pow. 1,0007 ha.
W związku z obowiązkiem dokonania regulacji stanów prawnych dróg Starostwo Powiatowe w Mońkach zleciło dla Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku opracowanie m. in. dokumentacji geodezyjnej (podziałowej) gruntów zajętych pod drogę – ulicę Wojska Polskiego w Mońkach zgodnie z przywoływanym orzeczeniem o wywłaszczeniu. W wyniku tych prac został dokonany podział działek Nr 1682 i 1683 z wydzieleniem gruntu wywłaszczonego na rzecz Skarbu Państwa pod drogę – obecnie drogę powiatową – ulicę Wojska Polskiego w Mońkach. Działka Nr 1682 o pow. 1,0505 ha została podzielona na działki Nr 1682/1 o pow. 1,0344 ha i nr 1682/2 o pow. 0,0161 ha, natomiast działka Nr 1683 o pow.1,0007 została podzielona na działki Nr 1683/1 o pow. 0,9785 i Nr 1683/2 o pow. 0,0222 ha. Na podstawie opracowanej dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego i wymienionego na wstępie orzeczenia zostały wprowadzone w ewidencji gruntów i budynków stosowne zmiany tj. działki Nr 1682/2 i 1683/2 zostały zapisane na własność Skarbu Państwa.
8) W chwili obecnej Starostwo Powiatowe w Mońkach na podstawie przepisów prawa przygotowuje stosowną dokumentację niezbędną do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności działek Nr 1682/2 i 1683/2 na rzecz Powiatu Monieckiego jako części składowych drogi powiatowej Nr 2371B – Aleja Wojska Polskiego.
9) W kwestii podjęcia czynności usunięcia odpływu wód opadowych na nieruchomości z przepustu w drodze powiatowej Nr 2371B – Aleja Wojska Polskiego należy stwierdzić, że takie działania mogą zostać przeprowadzone na podstawie kompleksowej dokumentacji odwodnienia ulicy z odprowadzeniem wód do rzeki Targonki przy współudziale zarządców dróg łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
10) W przedmiocie niedotrzymania ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek P.P. .................................................. z dnia 13 sierpnia 2012 r. z przykrością należy stwierdzić, że wystąpiło trzydniowe opóźnienie w wysłaniu korespondencji zwrotnej (odpowiedź została wysłana w dniu 15 października 2012 r.). Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach odpowiedzialny za udzielenie odpowiedzi otrzymał polecenie bezwzględnego przestrzegania terminów załatwiania spraw określonych w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyżej wskazane ustalenia merytoryczne, trudno jest przypisać winę zaistniałej sytuacji nie dokonania stosownych zmian w ewidencji gruntów związanych z wywłaszczonymi gruntami pod Aleję Wojska Polskiego w Mońkach Staroście Monieckiemu. W dokumentacja geodezyjna odpowiada obecnemu stanowi faktycznemu. Kwestia wypłacenia odszkodowania również wydaje się nie budzić wątpliwości. Z tych też względów nie znajduje się podstaw do uznania skargi P.P. .................................................. za zasadną. 

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-11-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-11-30

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-11-30

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-11-30