UCHWAŁA NR XVIII/98/12 
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 25 września 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/195/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach   przez powiatowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707) uchwala się, co następuje:
§ 1.  W Uchwale Nr XXXIX/195/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w  § 1 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-09-25

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-09-27

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-09-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-09-27