UCHWAŁA NR XVIII/96/12    
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 września 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/66/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2012-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. z 2009r. Nr 219, poz. 1706 i z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161 poz. 1078) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281), postanawia się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/66/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2012-2019 zmienionej Uchwałą Nr XV/79/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 maja 2012r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Wydłuża się okres prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań z roku 2019 do roku 2021,
2) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011r.  Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2012 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
3) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/96/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 25 września 2012r.

  
O b j a ś n i e n i e

zmian wprowadzonych do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019

W związku z zakończeniem naboru uczniów do szkół średnich powiatu monieckiego dokonano szczegółowej analizy planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych na 2012 rok i dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w oświacie (dz. 801 i dz. 854) o łączną kwotę 616.358 zł
Dokonano również analizy innych wydatków bieżących powiatu i zmniejszono wydatki związane z:
1) zakupem tablic rejestracyjnych i druków do referatu komunikacji o kwotę 118.000 zł,
2) ochroną zabytków o 10.000 zł,
3) pracami geodezyjnymi o 50.000 zł.

W wyniku tych zmniejszeń wygospodarowano łączną nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 1.008.281 zł, co ma wpływ na podwyższenie wskaźnika spłaty długu w ujęciu rocznym (art. 243 ustawy) w 2012r. z 0,51% do 3,04%. Powyższe zmniejszenie wydatków spowodowało również zmniejszenie deficytu budżetu powiatu z dotychczas planowanego w kwocie 2.493.192 zł do kwoty 1.698.834 zł, który  zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.298.834 zł i planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 400.000 zł. Wolnymi środkami zostaną również pokryte rozchody w kwocie 1.408.000 zł. Zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu na 2012 rok powoduje zmniejszenie łącznej kwoty długu na koniec 2012r. z planowanej kwoty 8.944.000 zł do kwoty 6.344.000 zł.
Przeanalizowano plan dochodów i wydatków bieżących ujętych w WPF na 2012 – 2019, wykonania za lata 2009-2011 i przewidywanego wykonania 2012r. i urealniono ich wzrost w poszczególnych latach poprzez zmniejszenie ich wielkości.
Zmniejszenie planu dochodów w poszczególnych latach zmusza do wydłużenia prognozy kwoty długu i spłaty rat kredytów z roku 2019 do roku 2021.
Dopuszczalne maksymalne wskaźniki spłaty wyliczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach prognozy są zachowane – spełnione (pkt.12 w zał. Nr 1) poza rokiem 2013 i 2014. Niespełnienie wskaźników w tych dwóch latach wynika z formuły programu komputerowego WPF, który do liczenia wskaźnika dla roku 2013 i 2014 przyjmuje plan budżetu za 3 kwartały 2011r. Po uwzględnieniu w formule liczenia wskaźnika faktycznego wykonania budżetu za 2011 rok maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty dla roku 2013 wynosi nie 4,63% a 7,33%, a dla 2014 roku nie 2,85% a 5,55%.
W załączniku Nr 2 dotyczącym „przedsięwzięć” wprowadzono zmianę w planie wydatków dotyczących:
1) „budowy sali sportowej” do faktycznych wydatków wynikających z przetargu na to zadanie i tak planowane wydatki w kwocie 5.600.000 zł ulegają zmniejszeniu do kwoty 4.653.312 zł,
2) przebudowy dróg powiatowych poprzez zwiększenie wydatków na to zadanie w:
- roku 2012 o 823.210 zł do łącznej kwoty 2.468.022 zł,
- roku 2013 o 500.000 zł do łącznej kwoty 2.000.000 zł,
- roku 2014 o 500.000 zł do łącznej kwoty 2.000.000 zł.
3) realizacji projektu „Własna firma - droga do osiągnięcia sukcesu” poprzez zwiększenie wydatków na to zadanie w 2012 roku o kwotę 15.255 zł w związku ze zmianą realizacji harmonogramu projektu.

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-09-25

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-09-27

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-09-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-09-27