UCHWAŁA NR XVIII/100/12
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie dofinansowania projektu pt. „Przebudowa drogi w m. Zastocze, gm. Krypno w km 0+000 do km 0+998 wraz z infrastrukturą oraz remont w km 0+000 do km 0+100 poza terenem zabudowanym” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Powiatu w Mońkach deklaruje ująć w uchwale budżetowej Powiatu w Mońkach na rok 2013 kwotę 468.903,25 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzy złote i 25/100) w celu zabezpieczenia 45,00% środków niezbędnych do zrealizowania przebudowy odcinka drogi powiatowej w ramach projektu „Przebudowa drogi w m. Zastocze, gm. Krypno w km 0+000 do km 0+998 wraz z infrastrukturą oraz remont w km 0+000 do km 0+100 poza terenem zabudowanym”. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Krypno o dofinansowanie projektu i podpisaniu umowy na realizację projektu z Wojewodą Podlaskim pozostałe koszty związane z realizację zadania zostaną pokryte przez Gminę Krypno oraz ze środków Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Marek Filipkowski - Kierownik Wydziału Dróg

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-09-25

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-09-27

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-09-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-09-27