UCHWAŁA NR XVII/92/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goniądzu wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit.i, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5 ust. 5a, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) w związku z § 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2012 r. zakłada się publiczną szkołę podstawową specjalną o nazwie: Szkoła Podstawowa Specjalna w Goniądzu wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej.
§ 2. Akt założycielski Szkoły Podstawowej, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof FalkowskiZałącznik do uchwały Nr XVII/92/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 lipca 2012 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W GONIĄDZU

wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej.

§ 1. Na podstawie art. 2 pkt 2a, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) zakłada się z dniem 1 sierpnia 2012 r. publiczną szkołę podstawową specjalną o nazwie: Szkoła Podstawowa Specjalna w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu.
§ 2. Szkoła Podstawowa, o której mowa w § 1, wchodzi w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej.
§ 3. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową, o której mowa w § 1, jest Powiat Moniecki.

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Jarosz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-07-30

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-08-14

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-08-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-08-14