UCHWAŁA NR XVII/91/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie podniesienia wysokości świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki ............................. - wychowanki Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dwójka” w Białymstoku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 91 w związku z art. 153 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Podnosi się wysokość świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki .............................- wychowanki Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dwójka” w Białymstoku do kwoty 1.000,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) miesięcznie.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2012 r. do zakończenia nauki w szkole, którą rozpoczęła przed osiągnięciem pełnoletności, nie dłużej jednak niż do zakończenia egzaminu maturalnego w 2014 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-07-30

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-08-14

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-08-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-08-14