UCHWAŁA NR XVI/86/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/69/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia
27 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach wprowadza się następujące zmiany:
1) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:
1) Szpital Powiatowy;
2) Zespół Zakładów Opiekuńczo-Rehabilitacyjnych;
3) Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych
oraz komórki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy.
2. Szczegółowa struktura organizacyjna Zakładu wraz z zadaniami poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych jest określona w regulaminie organizacyjnym Zakładu.”
2) skreśla się paragrafy od 15 do 19.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-06-14

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-06-19

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-06-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-06-19