UCHWAŁA NR XV/82/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 maja 2012 r.

w sprawie skargi Pani .......................................... na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach w zakresie postępowania prowadzonego w związku z procesem budowlanym na działce sąsiedniej położonej w Goniądzu ..........................................

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz .1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 223 § 1 wobec art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pani .......................................... na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach w zakresie postępowania prowadzonego w związku z procesem budowlanym na działce sąsiedniej położonej w Goniądzu .........................................., nie znaleziono podstaw do uznania skargi za zasadną.
§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof FalkowskiZałącznik do uchwały Nr XV/82/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 18 maja 2012 r.

U Z A S A D N I E N I E

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pani ..........................................na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach w zakresie postępowania prowadzonego w związku z procesem budowlanym na działce sąsiedniej położonej w Goniądzu ..........................................- nie znaleziono podstaw do uznania skargi za zasadną.
W dniu 21 marca 2012 r. do Starostwa Powiatowego w Mońkach wpłynęła skarga Pani ..........................................na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach oraz Wydziały: Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Mońkach w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych w związku z procesem budowlanym na działce sąsiedniej położonej w Goniądzu ........................................... W części dotyczącej zarzutów pod adresem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach skarga została przekazana Radzie Powiatu w Mońkach celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencją jako skarga na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. Skargę w tej części Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach przekazał do rozpoznania Komisji Rewizyjnej na sesji Rady Powiatu w Mońkach w dniu 3 kwietnia 2012 r.
W swojej skardze Pani ..........................................zarzuca Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Mońkach nierzetelność podczas wykonywania czynności kontrolnych m.in. nie wstrzymanie robót budowlanych pomimo ich rozpoczęcia przed uprawomocnieniem się decyzji o pozwoleniu na budowę i niewłaściwe dokonanie pomiarów podczas przeprowadzonej kontroli budowy.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i ustaliła, co następuje:
1. Decyzją Nr ASI-7351-336/2010 z dnia 24 stycznia 2011 r. zostało udzielone Panu ..........................................pozwolenie na przebudowę przedsionka i dachu budynku mieszkalnego z przebudową i zmianą sposobu użytkowania poddasza na mieszkalne na działce położonej przy ........................................... Zamierzenie budowlane dotyczyło obiektu zlokalizowanego po granicy z działką sąsiednią, na której zamieszkuje skarżąca. Decyzja powyższa, na wskutek odwołania złożonego przez Panią .......................................... była przedmiotem rozpatrzenia przez Wojewodę Podlaskiego, który poza analizą dokumentacji będącej podstawą udzielenia decyzji o pozwoleniu na budowę badał również wpływ informacji zawartych w piśmie Pani ..........................................sprzeciwiającym się wydaniu pozwolenia na budowę na etapie prowadzonego w tym zakresie postępowania administracyjnego, które wg oświadczenia Kierownika Wydziału Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji wpłynęło do Starostwa dopiero wraz ze złożonym przez skarżącą odwołaniem. Wojewoda Podlaski w decyzji utrzymującej w mocy decyzję Starostwa Powiatowego w Mońkach o pozwoleniu na budowę wydanym Panu ..........................................jednoznacznie stwierdził, że „zastrzeżenie zawarte w piśmie Pani ..........................................nie miało wpływu na rozstrzygnięcie, brak odpowiedzi ze strony Starostwa Powiatowego w Mońkach nie może być powodem uchylenia skarżonej decyzji”. Ostatecznie organ nadzoru uzasadniając swoją decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji Starostwa Powiatowego w Mońkach napisał: „Organ odwoławczy po przeprowadzeniu wnikliwej analizy stwierdził, że projektowana lokalizacja nie narusza interesów osób trzecich, jak też obowiązujących przepisów. Inwestor przedłożył do wniosku wymagane przepisami prawa dokumenty, zatem Starosta Moniecki nie miał podstaw do odmowy udzielenia pozwolenia na budowę, a organ odwoławczy nie znalazł powodu do jej uchylenia.” Tym samym z dniem wydania decyzji przez Wojewodę Podlaskiego tj. z dniem 7 marca 2011 r. decyzja o pozwoleniu na budowę udzielona Panu ..........................................stała się ostateczna.
2. W dokumentacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mońkach dotyczącej prowadzenia zamierzenia budowlanego, którego dotyczy skarga znajduje się Zawiadomienie z dnia 11 marca 2011 r. Inwestora Pana ..........................................o rozpoczęciu budowy w dniu 19 marca 2011 r. Wobec powyższego zarzut skarżącej co do rozpoczęcia przez Pana ..........................................budowy przed uprawomocnieniem się decyzji nie został potwierdzony.
3. W dniu 28 marca 2011 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach wpłynęły pisma interwencyjne Pani .........................................., w których skarżąca wnosiła o wstrzymanie robót budowlanych do czasu wyznaczenia granicy między działkami, ponieważ Jej zdaniem Inwestor zajął część działki (ok.40 cm) nie stanowiącej jego własności, jak też o sprawdzenie, czy prace prowadzone na zewnątrz budynku wykonywane są zgodnie z udzielonym pozwoleniem, kwestionując jednocześnie likwidację przez Inwestora przewodów kominowych i wentylacyjnych w ścianie budynku zamieszkiwanego m.in. przez skarżącą, do której budynek Inwestora jest dobudowany. W wyniku kontroli budowy przeprowadzonej przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mońkach dokonanej w dniu 30 marca 2011 r. stwierdzono, że prace budowlane wykonywane na działce położonej w Goniądzu Nr 35 odbywają się na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Na podstawie dokonanych pomiarów stwierdzono, że „długość ściany zewnętrznej od strony ulicy wynosi 7,10 m co jest zgodne z dokumentacją”. Odnosząc się do uwag „zajęcia ściany na ponad 40 cm” kontrolujący dokonali pomiarów w obecności skarżącej i stwierdzili, że odległości (zewnętrznej i wewnętrznej) krawędzi otworu od ściany przybudówki i do ściany wewnętrznej w mieszkaniu skarżącej wynosi 96 cm, co jest zgodne z projektem budowlanym. W kwestii zaś zlikwidowania przez Inwestora przewodów wentylacyjnych i dymowych we wspólnej ścianie szczytowej budynku skarżącej i budynku objętego przebudową poinformowano skarżącą, że w inwentaryzacji do projektu budowlanego nie wykazano tych przewodów, zaś Inwestor montuje przewody wentylacyjne zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. O ustaleniach kontroli skarżąca została poinformowana również pismem z dnia 11 kwietnia 2011 r.
20 kwietnia 2011 r. Pani ..........................................na wykonane czynności kontrolne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach złożyła skargę do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, który pismem znak: WOP.7641.36.2011 z dnia 6 maja 2011 r., po przeanalizowaniu akt sprawy znajdujących się w Powiatowym Organie Nadzoru Budowlanego, poinformował skarżącą, że nie znalazł prawnych przesłanek do zakwestionowania dokonanych już ustaleń, stwierdzając jednocześnie, że postępowanie jak też udzielona skarżącej odpowiedź Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach nie budzą zastrzeżeń.
Radni Powiatu Monieckiego nie są władni kontrolować czynności i ustaleń dokonanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku ani też kwestionować jego stanowiska wobec czynności podjętych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach w sprawie skargi Pani ...........................................
4. Po wpływie w dniu 21 marca 2012 r. skargi Pani ..........................................i dokonaniu jej wstępnej analizy przez pracowników Starostwa Powiatowego w Mońkach, kopia skargi została przekazana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach celem podjęcia stosownych działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mońkach wobec otrzymanej ze Starostwa kopii skargi, dokonał w dniu 3 kwietnia 2012 r. kontroli budowy prowadzonej przez Pana ...........................................
W dniu kontroli, w obecności Inwestora, dokonano pomiarów i ustalono, że Inwestor w trakcie budowy zmienił wymiary przebudowy przedsionka – długość ściany na zewnątrz wg projektu 710 cm, po obmiarze ok. 760 cm, szerokość ściany na zewnątrz wg projektu 315 cm, po obmiarze ok. 360 cm, wewnętrzna wysokość pomieszczenia wg projektu 270 cm, po obmiarze ok. 288 cm. W związku z powyższym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mońkach stwierdził, że wystąpiły podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w trybie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane w związku z odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego, które należy uznać za istotne. Konsekwencją przedmiotowych ustaleń było wydanie w dniu 17 kwietnia 2012 r. Postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych przy przebudowie przedsionka i dachu budynku mieszkalnego z przebudową i zmianą sposobu użytkowania poddasza na mieszkalne, usytuowanego na działce położonej w Goniądzu ...........................................
Podsumowując zebrany materiał dowodowy należy stwierdzić, że w wyniku złożonej przez Panią ..........................................skargi, przeprowadzonej w związku z jej wpłynięciem kontroli kwestionowanej przez skarżącą prawidłowości prowadzonej budowy na działce sąsiedniej, doszło do wszczęcia postępowania administracyjnego i wstrzymania robót budowlanych. Dalsze czynności i postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami prawa będzie prowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mońkach. Poprzednio dokonane czynności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach w związku z procesem budowlanym na posesji w Goniądzu .........................................., będące przedmiotem skargi, w świetle ustaleń dokonanej kontroli tych czynności przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, trudno jest kwestionować.
Reasumując powyższe nie znajduje się podstaw do uznania skargi za zasadną.
Jednocześnie informuje się, że kwestie naruszenia cudzej własności i rozstrzygnięcia tego typu spraw mogą być normowane jedynie na drodze postępowania cywilnego przed właściwymi sądami.

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-05-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-05-25

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-05-25

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-05-25