UCHWAŁA NR XV/81/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 maja 2012 r.

w sprawie skargi P. ............................................ na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w zakresie doboru kadry do Domu Pomocy Społecznej w Mocieszach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281), w związku z art. 223 § 1 wobec art.229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pani ...........................................  na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w zakresie doboru kadry do Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, nie znaleziono podstaw do uznania skargi za zasadną.
§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
Załącznik do uchwały Nr XV/81/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 18 maja 2012 r.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2012 r. do Starosty Monieckiego wpłynęło pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przesyłające kopię listu Pani ........................................... w sprawie dotyczącej podejmowanych działań w zakresie doboru kadry do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Mocieszach, zawierającego zarzuty w tym przedmiocie wobec Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach. Ponieważ pismo Pani ........................................... nosi znamiona skargi zostało ono przekazane, jako organowi właściwemu do rozpatrywania skarg na kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, Radzie Powiatu w Mońkach.
Skarga, zgodnie z procedurą formalną, została przekazana Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mońkach celem wyjaśnienia zarzutów w niej zawartych i przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie uznania jej za zasadną bądź bezzasadną.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Mońkach na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2012 r., po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach oraz Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, ustaliła co następuje:
W ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach Pani ........................................... figuruje jako osoba bezrobotna po 50 roku życia ze stopniem niepełnosprawności lekkim przyznanym na stałe. Po raz pierwszy została zarejestrowana w ewidencji osób bezrobotnych 1 października 1992 r. Po krótkich okresach pracy, powracała do ewidencji do chwili obecnej 10 razy. W okresie od roku 2005, który opisuje skarżąca w swoim liście do Rzecznika Praw Obywatelskich, historia Pani ...........................................  jako osoby bezrobotnej jest następująca:
11 lutego 2005 r. skarżąca otrzymała propozycję prac interwencyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach, wówczas jednak do zatrudnienia nie doszło, ale od 1 lipca 2005 r. przez 6 miesięcy była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych w tej jednostce. Po powrocie do ewidencji osób bezrobotnych od 1 stycznia 2006 r., już od 16 stycznia tego roku podjęła zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mońkach w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy. W dalszej kolejności do 31 grudnia 2007 r. była osobą bezrobotną, po czym podjęła pracę w Piekarni „Sobieski” w Mońkach. Od 9 kwietnia 2010 r. powróciła do ewidencji osób bezrobotnych. Od 1 kwietnia 2011 r. otrzymała na okres 6 miesięcy staż w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach. Pod koniec stażu Pani ........................................... , do Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach wpłynął wniosek ówczesnego Dyrektora DPS w Mocieszach o skierowanie osoby bezrobotnej na prace interwencyjne. Jednakże nowy dyrektor tej placówki (zatrudniony od 8 października 2011 r.) nie widział możliwości zatrudnienia.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach potwierdziła, że w dokumentacji jednostki znajduje się kopia wniosku z 2011 r. ówczesnego Dyrektora placówki o skierowanie osoby bezrobotnej na prace interwencyjne do „Domu”. Objąwszy stanowisko Dyrektora od dnia 8 października 2011 r. obecna Pani Dyrektor najpierw analizowała sytuację finansową placówki. Plan finansowy jednostki nie pozwalał na zatrudnienie w roku 2011 żadnego nowego pracownika nawet w ramach prac interwencyjnych (tu trzeba mieć na uwadze, że pracownicy świadczący pracę w ramach stażu przyznanego z Powiatowego Urzędu Pracy są w całości finansowani ze środków Funduszu Pracy, zaś prace interwencyjne są jedynie dofinansowywane przez Powiatowy Urząd Pracy). Skarżąca jesienią 2011 r. zgłaszała się do Dyrektora z prośbą o zatrudnienie, wówczas Pani Dyrektor zasięgnęła opinii Kierownika Działu w DPS, w którym Pani ........................................... odbywała staż. Kierownik Działu nie miała dobrej opinii o pracy i zachowaniu skarżącej. W roku 2011 Pani Dyrektor nie zatrudniała żadnych pracowników. Od 17 lutego 2012 r. został natomiast zatrudniony w DPS w Mocieszach mężczyzna, który mniej więcej w tym samym czasie co Pani ...........................................  odbywał staż w DPS. O zatrudnieniu mężczyzny, a nie Pani ...........................................  zdecydował głównie fakt, że w wielu przypadkach przy pracy z mieszkańcami konieczna jest pomoc mężczyzny np. przy przenoszeniu mieszkańców, którzy nie poruszają się samodzielnie. Podkreśliła, że decyzja w sprawie przedmiotowego zatrudnienia była jej samodzielnym wyborem.
Pani Genowefa Kulikowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach oświadczyła, że nie interweniowała w żaden sposób w zatrudnienie Pani ...........................................  w Domu Pomocy Społecznej w Mocieszach. Faktem jest natomiast, że jako osoba sprawująca nadzór nad funkcjonowaniem domów pomocy społecznej, jeszcze przed odejściem poprzedniego dyrektora ze stanowiska, wystosowała do Niego pismo, aby nie podejmował żadnych działań personalnych przed rozwiązaniem stosunku pracy, z uwagi na trudną sytuację finansową jednostki. Wyraziła natomiast, opartą na podstawie sprawowanego nadzoru nad placówkami opieki społecznej powiatu monieckiego, swoją opinię o skarżącej jako osobie konfliktowej w środowisku pracy, z którą kontakty pracodawców i współpracowników są bardzo trudne.
W świetle zgromadzonego materiału nie znajduje się podstaw do uznania zarzutów skargi Pani ........................................... na działania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w zakresie doboru kadry do Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, za uzasadnione.

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-05-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-05-25

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-05-25

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-05-25