UCHWAŁA NR XIX/113/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092, z 2012 r. poz. 742) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/69/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach, zmienionej uchwałą Nr XVI/86/12 z dnia 14 czerwca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 w ust. 4:
w pkt 1 skreśla się lit. e,
w pkt 2 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e i f w brzmieniu:
„e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-10-22

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-10-30

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-10-30

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-10-30