UCHWAŁA NR XIX/111/12    
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 października 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/66/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2012-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. z 2009r. Nr 219, poz. 1706 i z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161 poz. 1078) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281), postanawia się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/66/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2012-2019 zmienionej Uchwałą Nr XV/79/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 maja 2012r. i Uchwałą Nr XVIII/96/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 września 2012r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011r.  Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2012 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Falkowski

 

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/111/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 października 2012r.
     
O b j a ś n i e n i e

zmian wprowadzonych do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019


1. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza finansowa - doprowadza się dochody, wydatki i deficyt w 2012 roku do zgodności z uchwałą budżetową, wprowadza się dodatkowy tytuł rozchodów – udzielone pożyczki w kwocie 120.000 zł.
2. W Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć:
a) wprowadza się zmianę w planie wydatków dotyczących projektu „Podlaski System Informacyjny e- Zdrowie”, a mianowicie: zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 106.358 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o w/w kwotę,
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i remonty obiektów inżynieryjnych i dróg powiatowych”

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-10-22

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-10-30

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-10-30

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-10-30