UCHWAŁA NR XIV/77/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wniesienia skargi na Zarządzenie Zastępcze Wojewody Podlaskiego

Na podstawie art. 85 ust. 1 i 3 w związku z art. 85a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na Zarządzenie Zastępcze Wojewody Podlaskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Monieckiego Pana Tadeusza Daniłko.
2. Skarga, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-04-25

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-05-09

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-05-09

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-05-09