UCHWAŁA NR XIV/76/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r., uchwałą Nr X/41/03 z dnia 29 października 2003 r., uchwałą Nr XXXII/159/05 z dnia 22 września 2005 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/180/06 z dnia 17 stycznia 2006 r., Nr XLII/208/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r., Nr XX/103/08 z dnia 1 października 2008 r., uchwałą Nr XXVII/132/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r, uchwałą Nr V/27/11 z dnia 29 marca 2011 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy na 2012 rok:
1) Komisji Rewizyjnej – stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Komisji Budżetu i Finansów – stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Komisji Spraw Społecznych – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) Komisji Rozwoju Gospodarczego – stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
5) Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami – stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/76/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

PLAN PRACY

Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

 
Lp.
 
Tematyka
 
Okres posiedzenia
Kto przygotowuje materiały
1.
 
1.   1. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.
2.   2. Opracowanie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2011 rok.
 
II kwartał 2012 r.
Przewodniczący Komisji
2.
1.       1. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na 2013 r.
2.       2. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2012 r.
2.  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 r.
IV kwartał 2012 r.
Przewodniczący Komisji

Ponadto Komisja będzie rozpatrywała ewentualne skargi na Starostę Monieckiego lub Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, a także dokona kontroli jednostek organizacyjnych powiatu na zlecenie Rady Powiatu bądź z własnej inicjatywy, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XIV/76/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

PLAN PRACY

Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok

Problematyka
Okres posiedzenia Komisji
1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2011 r.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.
 
II kwartał 2012 r.
Opiniowanie półrocznego wykonania budżetu na rok 2012.
III kwartał 2012 r.
 
1.         1. Analiza i ocena projektu budżetu na rok 2013.
2.         2. Opiniowanie budżetu powiatu na 2013 rok.
3.         3. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2012 r.
4.         4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2013 rok.
IV kwartał 2012 r.
 

Ponadto Komisja będzie:
- opiniowała ewentualne zmiany budżetu dokonywane przez zarząd powiatu w trakcie roku budżetowego,
- opiniowała projekty innych uchwał Rady Powiatu w sprawach budżetowych,
- podejmowała inne działania w zakresie swoich kompetencji zapisanych w § 45 punkt 1 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego Załącznik do uchwały Nr III/13/98 z dnia 21 grudnia 1998 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XIV/76/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

PLAN PRACY

Komisji Spraw Społecznych na 2012 rok 

Lp.
Tematyka
Okres posiedzenia
Kto przygotowuje materiały
1. 
 
1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2011 r.
1.       2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.
3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu.
2.       - Spotkanie z Dyrektorem placówki. Wizytacja obiektu.
3.        
II kwartał 2012 r.
 
Przewodniczący 
Komisji
 
2.
1. Spotkanie z Dyrektorem SP ZOZ w Mońkach:
 - sytuacja finansowa,
 - stopień zadłużenia SP ZOZ,
- kontrakt z NFZ.
2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach i w Goniądzu
 
III kwartał 2012 r.
Przewodniczący Komisji
3.
1.       1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2013 r.
2.       2. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2012 r.
3.   3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.
 
 IV kwartał 2012 r.
Przewodniczący Komisji

Ponadto Komisja będzie opiniowała (w razie potrzeby) projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania oraz zajmie się sprawami spoza planu pracy w miarę aktualnych potrzeb.

 

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XIV/76/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

PLAN PRACY

Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2012 rok

 
Lp.
 
Tematyka
Okres posiedzenia
Kto przygotowuje materiały
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2011 r.
1.       2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.
1.       3. Ocena stanu dróg powiatowych i zapoznanie się z planem prac na drogach na 2012 rok i lata następne. Opracowanie planu perspektywicznego.
2.       4. Zamierzenia inwestycyjne powiatu na podstawie dokumentacji będącej w zasobach oraz planowanej do sporządzenia (udział w posiedzeniu Radnego Sejmiku Wojewódzkiego).
 
II kwartał 2012 r.
 
Przewodniczący Komisji
2.
 
 
1.       Analiza rynku pracy, kształcenie zawodowe w aspekcie rynku pracy w powiecie monieckim.
 
III kwartał 2012 r.
Przewodniczący Komisji
3.
 
1.       1. Przyjęcie informacji o zasobie mienia powiatu monieckiego.
2.       2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2013 r.
2.   3. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2012 r.
3.   4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.
IV kwartał 2012 r.
Przewodniczący Komisji

Ponadto Komisja będzie opiniowała /w razie potrzeby/ projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania i wszystkie inne sprawy, które wynikną spoza planu pracy w miarę aktualnych potrzeb.

 

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XIV/76/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

PLAN PRACY

Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami na 2012 rok

 
Lp.
 
Tematyka
Okres posiedzenia
Kto przygotowuje materiały
1.
 
 
 
1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2011 r.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.
3. Opracowanie informatora turystycznego powiatu.
1.       4. Dalsze prace nad zagospodarowaniem Fortu II w Osowcu.
2
II kwartał 2012 r.
Przewodniczący Komisji
2.
 
1         Dalsze prace nad zagospodarowaniem Fortu II w Osowcu.
2          
III kwartał 2012 r.
Przewodniczący Komisji
3.
1.       1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2013 r.
1.       2. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2012 r.
2.   3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.
IV kwartał 2012 r.
Przewodniczący Komisji

Ponadto Komisja będzie opiniowała /w razie potrzeby/ projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania i zajmie się problemami wynikającymi z aktualnych potrzeb.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-04-25

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-05-09

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-05-09

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-05-09