UCHWAŁA NR XIV/73/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2012 – 2017.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113,Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493; z 2009r. Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842 i z 2011 r. Nr 149, poz. 887) Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2012 – 2017, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-04-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-05-09

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-05-09

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-05-09