UCHWAŁA NR XII/71/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany obszaru właściwości miejscowej sądu powszechnego dla mieszkańców powiatu monieckiego

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 25, zm.: Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 13, poz. 117, Nr 21, poz. 280, z 2001 r. Nr 53, poz. 886, z 2002 r. Nr 5, poz. 79, z 2003 r. Nr 17, poz. 441, Nr 66, poz. 1355, Nr 114, poz. 2132, z 2005 r. Nr 213, poz. 2410, z 2006 r. Nr 71, poz. 739, Nr 240, poz. 2345, z 2008 r. Nr 246, poz. 2525, z 2009 r. Nr 111, poz. 1244, z 2011 r. Nr 114, poz. 1278) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się wystosować stanowisko dotyczące zmiany obszaru właściwości miejscowej sądu powszechnego dla mieszkańców powiatu monieckiego.
§ 2. Stanowisko Rady Powiatu w Mońkach stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Stanowisko przekazać: Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Sądu Rejonowego w Białymstoku, Prezesowi Sądu Rejonowego w Grajewie, Prezesowi Sądu Rejonowego w Sokółce, Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku i Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski


Załącznik do uchwały Nr XXII/71/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 27 stycznia 2012 r.

STANOWISKO
RADY POWIATU W MOŃKACH

w sprawie zmiany obszaru właściwości miejscowej sądu powszechnego dla mieszkańców powiatu monieckiego

Po rozpatrzeniu wniosku Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce o ustosunkowanie się do propozycji zmiany właściwości sądu powszechnego dla mieszkańców Gmin: Jaświły i Jasionówka wchodzących w skład powiatu monieckiego z Sądu Rejonowego w Białymstoku na Sąd Rejonowy w Sokółce i dalej idącego wniosku zmiany właściwości sądu powszechnego dla wszystkich 7 gmin tworzących powiat moniecki tj. Gmin: Mońki, Knyszyn, Krypno, Jaświły, Jasionówka, dla których właściwym jest Sąd Rejonowy w Białymstoku i Gmin: Goniądz i Trzcianne z właściwością Sądu Rejonowego w Grajewie - na Sąd Rejonowy w Sokółce, kierując się dobrem społeczności powiatu Rada Powiatu w Mońkach wyraża negatywne stanowisko w przedstawionym przedmiocie.
Przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy Jaświły i Gminy Jasionówka, graniczących z gminami powiatu sokólskiego, wskazują na brak akceptacji dla takiej zmiany.
Brak jest również aprobaty i uzasadnienia dla zmiany właściwości sądu powszechnego dla wszystkich 7 gmin tworzących powiat moniecki: Gmin: Mońki, Knyszyn, Krypno, Jaświły, Jasionówka, dla których właściwym jest Sąd Rejonowy w Białymstoku i Gmin: Goniądz i Trzcianne z właściwością Sądu Rejonowego w Grajewie - na Sąd Rejonowy w Sokółce.
Proponowana przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce zmiana niewątpliwie przysporzyłaby szeregu trudności i dolegliwości mieszkańcom powiatu monieckiego, którzy będą chcieli korzystać z ochrony swoich interesów na drodze sądowej.
Przede wszystkim połączenia komunikacyjne pomiędzy Sokółką a gminami powiatu monieckiego są bardzo niedogodne, nie tylko ze względu na odległości, ale również i jedyny rodzaj komunikacji publicznej tj. połączenia kołowe i znikomą liczbę połączeń tych środków komunikacji obsługujących trasy wiodące z poszczególnych gmin do Sokółki. Brak jest bezpośrednich połączeń nie tylko z poszczególnych gmin powiatu monieckiego do Sokółki, takich połączeń nie ma nawet z siedziby powiatu monieckiego – miasta Mońki. Trasa z Moniek do Sokółki z przesiadką w miejscowości Suchowola to odległość 87 km. W wielu przypadkach, w szczególności dla Gmin Knyszyn i Krypno, mieszkańcy musieliby dostać się najpierw do Białegostoku a dopiero stąd podróżować do Sokółki położonej w odległości 44 km od siedziby województwa.
Poszczególne gminy, jak również powiat z uwagi na szczupłość swoich środków finansowych w żaden sposób nie są w stanie sfinansować dodatkowych połączeń.
Należy zaznaczyć, że z uwagi na przeszkody natury komunikacyjnej wiele osób z terenu powiatu monieckiego nie będzie mogło dochodzić swych praw przed sądem zwłaszcza, że region ten dotknięty jest wysokim bezrobociem i mieszkańców nie będzie stać na długą i kosztowną podróż do Sądu Rejonowego w Sokółce. Wyraźnie zostanie zatem naruszona fundamentalna zasada powszechnej dostępności obywateli do sądowej ochrony swych praw.
Najwłaściwszym rozwiązaniem dla mieszkańców powiatu monieckiego byłoby ujednolicenie właściwości sądu powszechnego dla mieszkańców wszystkich gmin poprzez ustalenie właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Białymstoku z utworzeniem wydziałów zamiejscowych w Mońkach, gdzie jest siedziba urzędu skarbowego tj. tak jak ma to miejsce w przypadku wszystkich pozostałych miast powiatowych województwa podlaskiego. Mieszkańcy Gmin: Goniądz i Trzcianne, prowadzący w większości działalność rolniczą skarżą się na utrudnienia związane z załatwianiem spraw sądowych w dwóch różnych Sądach Rejonowych: w Grajewie i Białymstoku, co jest niestety konieczne z uwagi na często zdarzające się przypadki położenia gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w różnych gminach powiatu monieckiego.
Biorąc wszystkie powyższe argumenty pod uwagę Rada Powiatu w Mońkach apeluje o spowodowanie najkorzystniejszego dla powiatu monieckiego rozwiązania w zakresie właściwości miejscowej sądu powszechnego tj. przynależności dla wszystkich 7 gmin powiatu do Sądu Rejonowego w Białymstoku z utworzeniem wydziałów zamiejscowych w Mońkach.

Zważywszy powyższe okoliczności przyjęcie takiego stanowiska jest słuszne i zasadne.

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-01-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-01-31

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-01-31

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-01-31