UCHWAŁA NR XII/70/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pt. Sprawne kadry, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, po.z. 1281) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się przystąpienie do partnerstwa projekt pod nazwą: Sprawne kadry.
2. W skład partnerstwa wchodzą: Starostwo Powiatowe w Mońkach, Urząd Gminy Giby, Urząd Gminy Gidle, Urząd Gminy Kobiele Wielkie, Urząd Gminy Bieżuń.
3. Wnioskodawcą projektu, o którym mowa w ust. 1 jest Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
§ 2. Pokrycie wydatków na zadania zawarte w projekcie, o którym mowa w § 1 nastąpi w latach 2012-2014 w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Dąbrowski - Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-01-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-01-31

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-01-31

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-01-31