UCHWAŁA NR XII/69/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Mońkach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/36/07 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, zmieniona uchwałami: Nr IX/46/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, Nr XIV/67/08 z dnia 27 lutego 2008 r., Nr XX/104/08 z dnia 1 października 2008 r., Nr XXI/108/08 z dnia 29 października 2008 r., Nr XXVII/134/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r., Nr XXXI/157/09 z dnia 28 października 2009 r., Nr VII/44/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. i uchwałą Nr VIII/50/11 z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski


Załącznik do uchwały Nr XII/69/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Firma podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą brzmi: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach”.
2. Dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej w brzmieniu: „SP ZOZ w Mońkach”.
§ 2. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.);
2) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
3) niniejszego Statutu.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach posiada osobowość prawną. Wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000112038 oraz do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego pod nr 000000010647.

§ 3. Użyte w Statucie określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.);
2) Zakład - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach;
3) Rada Społeczna – Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach;
4) Dyrektor – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach;
5) Statut – Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

§ 4. 1. Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Moniecki, który wykonuje swoje zadania wobec SP ZOZ w Mońkach poprzez Radę Powiatu w Mońkach i Zarząd Powiatu w Mońkach.
2. Zakład stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu realizacji zadań określonych w § 8 Statutu.

§ 5. Siedzibą Zakładu jest miasto Mońki, ul. Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki.

§ 6. Obszar działania Zakładu stanowi obwód profilaktyczno – leczniczy obejmujący Województwo Podlaskie.

§ 7. Ze świadczeń zdrowotnych Zakładu, bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie cywilno - prawnej mogą korzystać:
1) obywatele całej Polski;
2) cudzoziemcy.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Zakładu

§ 8. 1. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także szerzenie promocji zdrowia.
2. Zadania Zakładu, do których w szczególności należą świadczenia w zakresie:
1) podstawowej opieki zdrowotnej:
a) udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia,
b) prowadzenie czynnego poradnictwa,
c) szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
2) opieki specjalistycznej - udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, których stan zdrowia wymaga badań uzupełniających świadczenia opieki podstawowej;
3) opieki stacjonarnej - udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, których stan zdrowia wymaga hospitalizacji, prowadzenie konsultacyjnego poradnictwa poszpitalnego oraz szerzenie oświaty zdrowotnej;
4) konsultacji, porad ambulatoryjnych, krótkiej obserwacji oraz leczenia chorych w Centralnej Izbie Przyjęć;
5) pomocy doraźnej;
6) wykonywania badań diagnostycznych;
7) wykonywania badań profilaktycznych;
8) całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących pielęgnację i rehabilitację w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym;
9) sprawowania całodobowej opieki nad pacjentami w ramach hospicjum domowego;
realizowane są poprzez wykonywanie świadczeń medycznych określonych w ust. 3.
3. Świadczeniami udzielanymi przez Zakład są:
1) badanie i porada lekarska;
2) leczenie szpitalne i ambulatoryjne;
3) badanie i terapia psychiatryczna;
4) rehabilitacja lecznicza;
5) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
6) opieka nad zdrowym dzieckiem;
7) badania diagnostyczne;
8) pielęgnacja chorych;
9) pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi;
10) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
11) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne;
12) czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
13) czynności z zakresu pomocy doraźnej;
14) czynności z zakresu opieki paliatywnej;
15) czynności z zakresu transportu sanitarnego;
16) czynności z zakresu żywienia dojelitowego i pozajelitowego pacjentów w warunkach domowych;
17) opieka nad osobami uzależnionymi i współuzależnionymi;
18) prowadzenie hospicjum domowego.
4. Zakład wykonuje zadania na potrzeby bezpieczeństwa i obrony państwa.
5. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach w zakresie:
1) wynajmu nieruchomości i lokali;
2) dzierżawy sprzętu i aparatury medycznej;
3) usług sterylizacji narzędzi i sprzętu;
4) wykonywania usług transportu sanitarnego osób, którym nie przysługują świadczenia bezpłatne z tego tytułu;
5) wykonywania usług transportowych na zlecenie osób fizycznych lub prawnych;
6) prowadzenia Apteki Ogólnodostępnej;
7) prowadzenie Stołówki Ogólnodostępnej;
8) udostępniania za odpłatnością miejsca i sprzętu do mycia samochodów.
6. Działalność gospodarcza nie może ograniczać zadań określonych w § 8 Statutu. Całkowity dochód z tej działalności przeznaczony jest na finansowanie działalności Zakładu.

ROZDZIAŁ III
Organy Zakładu

§ 9. 1. Organem Zakładu jest Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem. Dyrektor kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor Zakładu jest przełożonym pracowników Zakładu.
2. Obowiązki Dyrektora podczas jego nieobecności pełni wyznaczony przez niego zastępca.

§ 10. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych lub Zastępcy Dyrektora ds. Finansowo- Administracyjnych;
2) Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa lub Naczelnej Pielęgniarki;
3) Głównego Księgowego;
4) ordynatorów oddziałów szpitalnych i koordynatorów oddziałów szpitalnych wykonujących zadania wynikające z obowiązków ordynatora;
5) kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu oraz specjalistów;
6) osób zajmujących samodzielne stanowiska w Zakładzie.

§ 11. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Monieckiego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

§ 12. 1. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący - Starosta Moniecki lub osoba przez niego wyznaczona,
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,
b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w Mońkach w liczbie określonej przez ten organ nieprzekraczającej 15 osób.
2. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu, oraz przedstawiciele organizacji związkowych Zakładu.
3. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym przedstawiciele Samorządów Zawodów Medycznych.
4. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie Powiatowi Monieckiemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,
e) regulaminu organizacyjnego;
2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 13. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu w Mońkach.
2. Kadencja Rady Społecznej jest równa kadencji Rady Powiatu w Mońkach. Po upływie kadencji Rada Społeczna wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady Społecznej.
3. Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku:
1) wniosku Starosty Monieckiego o zmianę osoby przez niego wyznaczonej;
2) wniosku Wojewody Podlaskiego dotyczącego zmiany jego przedstawiciela;
3) zrzeczenia się funkcji;
4) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;
5) nieobecności nieusprawiedliwionej na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna Zakładu

§ 14. 1. W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Szpital;
2) Przychodnia Rejonowa w Mońkach;
3) Przychodnia Rejonowa w Goniądzu;
4) Gminne Ośrodki Zdrowia: w Jaświłach , Jasionówce , Krypnie i Trzciannem;
5) Wiejskie Ośrodki Zdrowia: w Dolistowie i w Kalinówce Kościelnej;
6) Centralna Sterylizatornia;
7) Zakład Rehabilitacji Leczniczej;
8) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – łóżek 30, w tym 2 łóżka dla pacjentów wentylowanych mechanicznie;
9) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne;
10) Pracownie diagnostyczne:
a) rentgenodiagnostyki- wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej,
b) cytologiczno – kolposkopowa,
c) ultrasonograficzna – wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej,
d) endoskopowa,
e) elektrokardiograficzna;
11) Apteka Szpitalna;
12) Kuchnia Szpitalna;
13) Poradnia Leczenia Bólu w Białymstoku.
2. Komórki organizacyjne Zakładu:
1) Sekcja Statystyki Medycznej;
2) Sekcja Księgowości;
3) Sekcja Spraw Pracowniczych;
4) Sekcja Administracyjno – Techniczna;
5) Sekcja Organizacyjna;
6) Sekcja Informatyki;
7) Sekcja Zamówień Publicznych.
3. Tworzy się następujące samodzielne stanowiska pracy w Zakładzie:
1) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
2) Pielęgniarki Epidemiologicznej;
3) Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej Pracę Pielęgniarek Szczepiennych;
4) Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej Pracę Pielęgniarek Środowiskowych;
5) Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej Pracę Pielęgniarek Medycyny Szkolnej;
6) Położnej Koordynującej i Nadzorującej Pracę Położnych;
7) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
8) Stanowisko ds. Obronnych;
9) Stanowisko Radcy Prawnego;
10) Kapelana Szpitalnego;
11) Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością;
12) Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych;
13) Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
14) Przełożonej Przychodni;
15) Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej Izbę Przyjęć-Ambulatorium;
16) Pielęgniarki Koordynującej Przychodnią Rejonową w Goniądzu;
17) Pielęgniarki Koordynującej Blok Operacyjny;
18) Pielęgniarek Oddziałowych;
19) Położnej Oddziałowej;
20) Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej Pracę Pielęgniarek ZOL;
21) Stanowisko ds. koordynacji i nadzoru nad hospicjum domowym.

§ 15. 1. W skład Szpitala wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Centralna Izba Przyjęć;
2) Izby przyjęć zlokalizowane przy poszczególnych oddziałach szpitalnych;
3) Oddziały szpitalne:
a) Położniczo – Ginekologiczny z Noworodkami – łóżek 18, oraz 10 łóżeczek dla noworodków oraz 2 inkubatory,
b) Chirurgii Ogólnej– łóżek 30,
c) Chorób Wewnętrznych z łóżkami intensywnej opieki medycznej – łóżek 50, w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej,
d) Oddział Rehabilitacji Leczniczej – łóżek 30,
e) Dziecięcy – łóżek 20;
4) Blok Operacyjny;
5) Pracownia Serologii i Bank Krwi;
6) Pomieszczenie Pro Morte.
2. Oddziałami szpitalnymi kierują ordynatorzy lub koordynatorzy.
3. Blokiem Operacyjnym kieruje kierownik bloku, a w przypadku braku kierownika, ordynator lub koordynator oddziału chirurgii.
4. Centralną Sterylizatornią kieruje Pielęgniarka Koordynująca Blok Operacyjny.
5. Pracownią Serologii i Banku Krwi kieruje kierownik.
6. Pracownią Rentgenodiagnostyki i Pracownią Endoskopową kierują kierownicy tych pracowni.
7. Medycznym Laboratorium Diagnostycznym kieruje kierownik.
8. Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym kieruje kierownik.

§ 16. 1. W skład Przychodni Rejonowej w Mońkach wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Poradnia Ogólna w skład której wchodzą:
a) gabinety lekarzy POZ,
b) gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej,
c) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (medycyna szkolna),
d) gabinet zabiegowy, w skład którego wchodzą:
- punkt pobrań do badań laboratoryjnych,
- punkt szczepień,
- punkt zabiegowy;
2) Poradnie specjalistyczne:
a) chirurgiczna,
b) laryngologiczna,
c) okulistyczna,
d) zdrowia psychicznego,
e) neurologiczna,
f) dermatologiczna,
g) pulmonologiczna,
h) reumatologiczna,
i) ortopedyczna;
j) endokrynologiczna,
k) kardiologiczna,
l) rehabilitacyjna,
m) dla kobiet,
n) leczenia bólu,
o) leczenia uzależnień i współuzależnień;
3) Poradnia Medycyny Pracy;
4) Poradnia Dziecięca, w skład której wchodzą:
a) gabinety lekarzy POZ,
b) gabinet zabiegowy, w skład którego wchodzą:
- punkt pobrań do badań laboratoryjnych,
- punkt szczepień,
- punkt zabiegowy;
5) Ambulatorium;
6) Zespół Przewozowy.
2. Przychodnią Rejonową w Mońkach kieruje kierownik.

§ 17. 1. W skład Przychodni Rejonowej w Goniądzu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) poradnia ogólna – w skład której wchodzą: gabinet lekarza POZ, gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej;
2) poradnia dziecięca - w skład której wchodzi gabinet lekarza POZ;
3) poradnia dla kobiet;
4) gabinet zabiegowy dla dorosłych;
5) gabinet zabiegowy dla dzieci;
6) punkt szczepień;
7) punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych;
8) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (medycyna szkolna).
2. Przychodnią Rejonową w Goniądzu kieruje kierownik.

§ 18. 1. W skład Gminnych Ośrodków Zdrowia w Krypnie, Jaświłach i Jasionówce wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) poradnia ogólna - w skład której wchodzą: gabinet lekarza POZ, gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej;
2) poradnia dziecięca - w skład której wchodzi gabinet lekarza POZ;
3) poradnia dla kobiet;
4) gabinet zabiegowy dla dorosłych;
5) gabinet zabiegowy dla dzieci;
6) punkt szczepień;
7) punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych;
8) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (medycyna szkolna).
2. W skład Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trzciannem wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) gabinet lekarza rodzinnego udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
2) gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej;
3) gabinet zabiegowo – szczepienny wraz z punktem pobrań materiałów do badań laboratoryjnych;
4) poradnię dla kobiet;
5) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (medycyna szkolna).
3. Gminnym Ośrodkiem Zdrowia kieruje kierownik.

§ 19. W skład Wiejskich Ośrodków Zdrowia w Kalinówce Kościelnej i Dolistowie wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) gabinet ogólny - w skład którego wchodzą: gabinet lekarza POZ, gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej;
2) gabinet dziecięcy- w skład którego wchodzi gabinet lekarza POZ;
3) gabinet zabiegowy dla dorosłych;
4) gabinet zabiegowy dla dzieci;
5) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (medycyna szkolna);
6) punkt szczepień;
7) punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych.
2. Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia kieruje kierownik.

§ 20. Strukturę organizacyjną i regulamin organizacyjny opracowuje Dyrektor Zakładu.

§ 21. Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy w Zakładzie określa jego Dyrektor.

ROZDZIAŁ V
Gospodarka finansowa

§ 22. 1. Zakład jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pokrywającym z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora.
3. Plan finansowy opiniuje Rada Społeczna, a sprawozdanie z jego realizacji zatwierdza Rada Powiatu w Mońkach.
4. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym.
5. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Zasady polegają w szczególności na ustanowieniu wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych.
6. Dyrektor Zakładu dokonuje wyłonienia wykonawcy uprawnionego do badania sprawozdania finansowego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i przedkłada informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla podmiotu tworzącego.

§ 23. 1. Zakład jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji kontraktów zawartych na wykonanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.
2. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:
a) innych podmiotów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
c) instytucji ubezpieczeniowych,
d) pracodawców, organizacji społecznych i innych instytucji,
e) innych zakładów opieki zdrowotnej,
f) osób fizycznych nieobjętych ubezpieczeniem lub świadczeniem nie przysługującym w ramach ubezpieczenia;
2) z realizacji programów zdrowotnych;
3) z funduszy Unii Europejskiej;
4) za prowadzenie szkoleń innych podmiotów na podstawie odrębnych przepisów;
5) z darowizn, zapisów, spadków, ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego;
6) z prowadzenia działalności gospodarczej wymienionej w § 8 ust. 5.

§ 24. Zakład może otrzymać dodatkowe dotacje budżetowe od Powiatu Monieckiego na:
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorób i urazów oraz szerzenie oświaty zdrowotnej;
2) pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;
3) wykonanie określonych programów zdrowotnych;
4) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej;
5) cele szczególne, przyznane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 25. Zakład sporządza bilans zgodnie z ustawą o rachunkowości.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 26. Zakład ze względu na warunki organizacyjne i ekonomiczne, może wydzielić część prowadzonej działalności do prowadzenia innemu podmiotowi gospodarczemu.

§ 27. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy i przepisy wydane na jej podstawie.

§ 28. Wszelkie zmiany dotyczące działalności Zakładu wymagają zmiany w Statucie.

§ 29. Zmiany Statutu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-01-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-01-31

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-01-31

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-01-31