UCHWAŁA NR XI/65/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 oraz ostateczny termin dokonania wydatków – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/65/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 grudnia 2011r.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2011

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej „przebudowę mostu na rzece Brzozówce w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B”
- kwota wydatków: 30.750 zł
- ostateczny termin dokonania wydatków: 30 czerwca 2012 r.


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/65/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 grudnia 2011r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2011

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.750 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-12-21

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-12-29

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-12-29

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-12-29