UCHWAŁA NR VIII/54/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 15 września 2011 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354B Rutkowskie Duże – Bagno – Starowola – Jasionóweczka /do drogi powiatowej Nr 1404B/ na odcinku Bagno – Starowola” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Na podstawie art. 12 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354B Rutkowskie Duże – Bagno – Starowola – Jasionóweczka /do drogi powiatowej Nr 1404B/ na odcinku Bagno – Starowola” w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” o wartości kosztorysowej 1.842.318,34 zł.
§ 2. Rada Powiatu w Mońkach deklaruje ująć w uchwale budżetowej Powiatu w Mońkach na rok 2012 kwotę 1.289.622,84 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i 84/100) w celu zabezpieczenia 70,00% środków niezbędnych do zrealizowania projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354B Rutkowskie Duże – Bagno – Starowola – Jasionóweczka /do drogi powiatowej Nr 1404B/ na odcinku Bagno – Starowola”. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie projektu i podpisaniu umowy na realizację projektu z Wojewodą Podlaskim 30,00% środków tj. 552.695,50 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 50/100) zostanie sfinansowane z budżetu państwa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Filipkowski - Kierownik Wydziału Dróg

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-09-15

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15