UCHWAŁA NR VIII/53/11
RADY POWATU W MOŃKACH
z dnia 15 września 2011 r.

w sprawie powierzenia Gminie Knyszyn zadania zarządzania drogą powiatową Nr 2337 B ul. Rynek w Knyszynie

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 200 9r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326 i Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Powierza się Gminie Knyszyn prowadzenie zadania publicznego zarządzania drogą powiatową Nr 2337 B w km rob. 1+002,5 ÷ 1+0081,5 na odcinku o długości 79,00 mb ul. Rynek w Knyszynie, położonej na terenie Gminy Knyszyn, w celu realizacji inwestycji pn. „Remont drogi gminnej Nr 104791 B (ul. Goniądzka ) i drogi powiatowej Nr 2337 B (ul. Rynek) - od drogi kraj. Nr 65 do drogi woj. Nr 671 w Knyszynie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. 2. Szczegółowe zasady realizacji i finansowania zadania, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu w Mońkach a Burmistrzem Gminy Knyszyn.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Filipkowski - Kierownik Wydziału Dróg

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-09-15

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15