UCHWAŁA NR VIII/51/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 15 września 2011 r.

w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), w związku z art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b) tiret drugi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się liczbę 5 przedstawicieli Powiatu Monieckiego w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
§ 2. Do składu Rady Społecznej Zakładu, o którym mowa w § 1, wybiera się następujących przedstawicieli Powiatu Monieckiego:
1) Jan Joka;
2) Zbigniew Karwowski;
3) Jacek Kochański;
4) Tadeusz Kulikowski;
5) Marek Stankiewicz.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 4. Traci moc uchwała Nr III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach oraz zmiany uchwały Nr X/52/07 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 września 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-09-15

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15